ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εργασιακός εκφοβισμός: χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ατόμων που υφίστανται εργασιακό bullying
Εναλλακτικός τίτλος :Workplace bullying: personality traits of people experiencing workplace intimidation
Δημιουργός :Βράντζα, Ευαγγελία
Συντελεστής :Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7734
Περίληψη :Στις μέρες μας όλο και περισσότερο το θέμα του εργασιακού εκφοβισμού είναι υπό συζήτηση από εργαζομένους, οργανισμούς αλλά και ερευνητές οι οποίοι επισημαίνουν την σημαντικότητα του θέματος. Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της κακομεταχείρισης στο εργασιακό περιβάλλον δεν ερευνάται συχνά, καθώς γύρω από το συγκεκριμένο φαινόμενο αιωρείται ένα «πέπλο σιωπής». Έτσι, η συνεχής μελέτη του φαινομένου τα τελευταία χρόνια, έχει σαν αποτέλεσμα να αναδυθεί η σπουδαιότητα του σε σημείο να αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να μελετήσει το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού, καθώς και τη σχέση του με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ατόμων, το φύλο και τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Στην συγκεκριμένη έρευνα έγινε χρήση ενός συνδυαστικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, στο δεύτερο μέρος εμφανίζεται ένα από τα πιο διαδεδομένα ερωτηματολόγια τα οποία εξετάζουν το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού και στο τρίτο μέρος χρησιμοποιείται το Big Five Personality Test το οποίο εξετάζει τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ατόμων. Η διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο με μια προσπάθεια να οριστεί το φαινόμενο της εργασιακής κακομεταχείρισης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, στα θύματα και τους θύτες. Αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να γίνει αντιληπτό αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ των ατόμων που μετατρέπονται σε θύτες και θύματα του εργασιακού εκφοβισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η επιλεγμένη μεθοδολογία και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων, το δείγμα και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η στατιστική ανάλυση των στοιχείων τα οποία συλλέχθηκαν. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, ερμηνεύονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων και καταγράφονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
Nowadays, the issue of workplace bullying is under discussion by employees, organizations and researchers who point out the importance of the issue. The phenomenon of bullying and mistreatment in the work environment is not often investigated, as a "veil of silence" hovers around this phenomenon. Thus, the continuous study of the phenomenon in recent years, has the effect of increasing its importance to the point of being a social phenomenon. The purpose of this research is to study the phenomenon of workplace bullying, as well as its relationship with the personality traits of people experiencing its, gender and years of work experience. A combined questionnaire was used in this survey. The questionnaire consists of three parts. The first part concerns the demographic characteristics of respondents, the second part shows one of the most widely used questionnaires dealing with the phenomenon of workplace bullying and the third part uses the Big Five Personality Test which examines the personality traits.The thesis consists of five chapters. It begins in the first chapter with an attempt to define the phenomenon of workplace abuse. The second chapter refers, based on existing literature, to victims and perpetrators. Their specific characteristics are analyzed, thus seeking to understand whether there is a specific profile of people turning into perpetrators and victims of workplace bullying. The third chapter describes the selected methodology and how the data was collected, the sample and the tools used. Then, in the fourth chapter, the statistical analysis of the data collected is carried out. Finally, the fifth chapter interprets the results of the analyses and lists the most important conclusions which can contribute to the development of human resources management science.
Λέξη κλειδί :Εργασιακός εκφοβισμός
Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
Οργανισμοί
Εκφοβισμός
Θύτης
Θύμα
Workplace bullying
Personality traits
Organizations
Intimidation
Perpetrator
Victim
Διαθέσιμο από :2020-03-24 16:48:13
Ημερομηνία έκδοσης :27-06-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-24 16:48:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vrantza_2020.pdf

Τύπος: application/pdf