ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα ενός οργανισμού ως εργοδότη (employer branding) κατά την αναζήτηση εργασίας και ο ρόλος της παρουσίας των οργανισμών στα social media και στην εταιρική ιστοσελίδα
Εναλλακτικός τίτλος :Factors affecting the attractiveness of an organization as an employer (employer branding) during job searching and the role of social media presence and corporate website of organizations
Δημιουργός :Λάζαρη, Αικατερίνη
Συντελεστής :Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7729
Περίληψη :Η έννοια του Employer Branding, προερχόμενη από τη θεωρία του μάρκετινγκ, έχει γίνει όλο και περισσότερο το επίκεντρο των οργανισμών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της εικόνας τους ως εργοδότη επιλογής, επιτρέποντας έτσι την προσέλκυση και διατήρηση του καλύτερου δυνατού εργατικού δυναμικού. Ένα σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού employer branding είναι η έννοια της ελκυστικότητας του εργοδότη, δηλαδή τα ορατά οφέλη που ένας δυνητικός εργαζόμενος έχει αναγνωρίσει σε έναν οργανισμό. Γνωρίζοντας ένας οργανισμός ποιοι παράγοντες είναι σημαντικότεροι για τους υποψηφίους όταν αναζητούν εργασία, μπορεί να αναπτύξει την κατάλληλη στρατηγική employer branding για να τους προσελκύσει. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως στόχο την διερεύνηση των σημαντικότερων παραγόντων που λαμβάνουν υπόψη όσοι αναζητούν εργασία, συνεξετάζοντας τον παράγοντα της δραστηριότητας των οργανισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην εταιρική ιστοσελίδα, διερευνώντας παράλληλα, πώς όλα τα ανωτέρω συσχετίζονται με την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διαφορετικές χώρες. Για να πραγματωθεί ο συγκεκριμένος στόχος, κρίθηκε απαραίτητο να διεξαχθεί ποσοτική έρευνα. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε από 225 ερωτηθέντες.
The concept of Employer Branding, derived from the theory of marketing, has increasingly become the focus of organizations towards developing their image as an employer of choice, thereby enabling and retaining the best possible workforce. A point of reference for developing an effective employer branding is the notion of employer attractiveness, that is, the visible benefits that a potential employee has recognized in an organization. Knowing which factors are most important to candidates when looking for a job, an organization can develop an appropriate employer branding strategy to attract them. Taking all of the above into consideration, this thesis aims to explore the most important factors to examine whilst job searching, including the organizations' activity on social media and corporate website, while exploring how all of the above relate with existing literature and research conducted in different countries. In order to achieve this objective, it was necessary to carry out quantitative research. An electronic questionnaire was used as a tool and it was answered by 225 respondents.
Λέξη κλειδί :Εργοδότης Επιλογής
Ελκυστικότητα εργοδότη
Προσέλκυση προσωπικού
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Employer branding
Employer attractiveness
Social media
Διαθέσιμο από :2020-03-22 15:08:12
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-22 15:08:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lazari_2020.pdf

Τύπος: application/pdf