ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της διαπολιτισμικής νοημοσύνης (CQ) στην ικανοποίηση με την καριέρα: ο διαμεσολαβητικός ρόλος της εργασιακής απόδοσης
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of cultural intelligence (CQ) on career satisfaction: the mediating role of job performance
Δημιουργός :Ξενιός, Πέτρος
Συντελεστής :Γαλανάκη, Ελεάννα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7708
Περίληψη :Η διπλωματική εργασία εξετάζει τη διαπολιτισμική νοημοσύνης (CQ) και το πώς η τελευταία επιδρά στην ικανοποίηση των εργαζομένων με τη καριέρα τους, λαμβάνοντας υπόψιν το διαμεσολαβητικό ρόλο της εργασιακής τους απόδοσης. Το τμήμα αυτό εστιάζει στο συγχρονικό κομμάτι της έρευνας, το οποίο βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι η διαπολιτισμική νοημοσύνη επιδρά σημαντικά τόσο στην εργασιακή απόδοση των εργαζόμενων όσο και στην εργασιακή τους ικανοποίηση. Η καινοτομία της έρευνας, ως προς το συγχρονικό τμήμα, έγκειται στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να εξεταστούν οι προαναφερθείσες σχέσεις.Για να ελέγξουμε τις ερευνητικές μας υποθέσεις εκτός από την υπάρχουσα βιβλιογραφία βασιστήκαμε και στις θεωρίες της αυτοαποτελεσματικότητας του Bandura (1977) αλλά και την θεωρία Ability-Motivation-Opportunity (AMO). Εκτός από το συγχρονικό κομμάτι, η έρευνα μας φιλοδοξεί να ερευνήσει για πρώτη φορά την διαχρονική εξέλιξη της διαπολιτισμικής νοημοσύνης, έχοντας ως συγκριτικό ορόσημο τα σκορ των συμμετεχόντων της διαπολιτισμικής έρευνας των Alon, Boulanger, Elston, et al., 2016, μέλος της οποίας ήταν και η επόπτρια καθηγήτρια Γαλανάκη Ελεάννα. Η συλλογή του δείγματος έγινε κατόπιν αποστολής ηλεκτρικών μηνυμάτων στους συμμετέχοντες της τότε έρευνας, αλλά λόγω χαμηλής ανταπόκρισης, έγινε επιπρόσθετη δειγματοληψία μέσω δείγματος ευκολίας, οδηγώντας εν τέλει σε ένα δείγμα 100 ατόμων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν κάποια μεταβολή στα επίπεδα της διαπολιτισμικής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι το CQ επηρεάζει την ικανοποίηση με την καριέρα των συμμετεχόντων και μάλιστα η εργασιακή απόδοση μεσολαβεί της σχέσης αυτής, καθώς όσο υψηλότερη η απόδοση των εργαζόμενων , τόσο πιο ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι.
The master thesis examines cultural intelligence (CQ) and how it can affect the career satisfaction of the employees, considering the mediating role of job performance. This focuses on the cross-sectional part of the study, which was based on the existing literature, which supports the notion that cultural intelligence affects significantly both job performance and career satisfaction. The novelty of this research lays on the methodology that have been followed to examine the aforementioned relationships. In order to find out if the research hypotheses are supported or not, we also used the theories of self-efficacy (Bandura,1977) and the theory of Ability-Motivation-Opportunity (AMO). Apart from the cross-sectional part, the research aspired to study for the first time the longitudinal development of cultural intelligence, having as benchmark the cross-cultural study of Alon, Boulanger, Elston, et al., 2016, in which the supervisor Galanaki Eleanna participated as well. The sample collection was completed after sending invitations through emails to the participants of the study in 2013. Due to low response rate, we chose a simple random sampling, so as to have a sample of 100 participants. The results of the study didn’t show any significant change of the levels of CQ, while the hypothesis that CQ affects the career satisfaction through the mediation of job performance was supported. More specifically the higher the performance of the employees the more satisfied with their career they were.
Λέξη κλειδί :Διαπολιτισμική νοημοσύνη
Εργασιακή απόδοση
Ικανοποίηση από την καριέρα
Cultural intelligence
Job performance
Career satisfaction
Διαθέσιμο από :2020-03-20 12:06:45
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-20 12:06:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xenios_2020 .pdf

Τύπος: application/pdf