ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Investigation on how Disney princesses influence Greek young women purchases and personal life preferences
Εναλλακτικός τίτλος :Έρευνα για το πώς οι πριγκίπισσες της Disney επηρρεάζουν τις Ελληνίδες γυναίκες στις αγορές και τις προσωπικές τους προτιμήσεις
Δημιουργός :Leventakopoulou, Zoi
Λεβεντακοπούλου, Ζωή
Συντελεστής :Painesis, Grigorios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :172p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7692
Περίληψη :Οι Bell, Haas και Sells (1995, σελ. 155-156) σημειώνουν: "Εάν το σώμα της Disney μπορεί να θεωρηθεί ότι μεταδίδει παιδαγωγία αθωότητας, ίσως ένα από τα πιο διασκεδαστικά μαθήματα που μας διδάσκει είναι το φύλο, η σεξουαλικότητα και η επιθυμία ". Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων παιδιών, παγκοσμίως. Η παρούσα διατριβή ερευνά πώς οι πριγκίπισσες της Disney επηρεάζουν τις Ελληνίδες γυναίκες τόσο στις προτιμήσεις τους, όσο και στις στενές σχέσεις τους. Προηγούμενες μελέτες έχουν επικεντρωθεί μέχρι στιγμής, κυρίως, στη διερεύνηση της ρομαντικής προσέγγισης και επιρροής των ταινιών με τις πριγκίπισσες της Disney, ενώ έρευνες για την εμπορική προοπτική της Disney Princess Line δεν έχουν διεξαχθεί ακόμη. Η παρούσα μελέτη λαμβάνει υπόψην μια ειδική βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το φύλο, την ανάπτυξη του φύλου, την εικόνα του σώματος των πριγκιπισσών της Disney και τον ρομαντικό ιδεαλισμό, καθώς και τον κινηματογραφικό τουρισμό, το χρώμα και τις διαφημίσεις και προσπαθεί να βρει τις σχέσεις μεταξύ των Impact Level of Disney Princesses on Buying Preferences, Disney Products Purchasing Intention και Disney Princess Influence on Adult Intimate Relationships, με τους ακόλουθους επιλεγμένους παράγοντες: δημογραφικά στοιχεία, γνώση και έκταση της έκθεσης στη Disney γενικότερα και στις πριγκίπισσες της Disney, καθώς και στα ιδανικά και τις στενές σχέσεις. Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής έρευνας, δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020, απευθυνόμενο μόνο στις Ελληνίδες, με αποτέλεσμα να συμπληρωθούν 220 ερωτηματολόγια. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τις γνώσεις και την έκθεσή τους στη Disney και τις πριγκίπισσες της Disney, τα ιδανικά και τις σχέσεις τους, καθώς και τα δημογραφικά τους στοιχεία. Το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) έκδοση 20, χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την ηλεκτρονική έρευνα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν υποδεικνύουν ότι το Impact Level of Disney Princesses on Buying Preferences έχει μια σημαντική συσχέτιση με το Disney Princess Influence on Adult Intimate Relationships. Όσον αφορά το Disney Products Purchasing Intention, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει μια σημαντική συσχέτιση με το Disney Princesses on Buying Preferences και μια αδύναμη συσχέτιση με το Disney Princess Influence on Adult Intimate Relationships. Τέλος, το Disney Princess Influence on Adult Intimate Relationships μπορεί να έχει συσχετισμό με το Disney Princesses on Buying Preferences, ωστόσο από την ανάλυση συσχέτισης αποκαλύφθηκε στενή ανεξαρτησία. Από την πλευρά των διευθυντικών στελεχών, η ανάλυση και η κατανόηση των λόγων που κρύβονται κάτω από την ομπρέλα της προσέγγισης των μέσων ενημέρωσης / εμπορευμάτων των πελατών, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την τρέχουσα έρευνα παρέχουν στους επαγγελματίες του τομέα της οικονομίας σημαντικές ιδέες για καλύτερη εμπορία και οικοδόμηση στρατηγικής μάρκας για την προώθηση προϊόντων. Επιπλέον, τα ευρήματα θα μπορούσαν να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες στις παραγωγές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της εμπορίας του περιεχομένου τους σε ταινίες, σειρές και χαρακτήρες.
Bell, Haas and Sells (1995, pp. 155-156) note, "If Disney corpus can be seen as peddling a pedagogy of innocence, perhaps one of the most telling lessons it sells us is that of gender-of bodies, sexuality, and desire". It is worth noting that Disney animated films play a significant role in most children's life worldwide. The current thesis investigates how Disney Princesses influence Greek women both in their buying preferences and in their intimate relationships. Previous studies have focused so far mainly on investigating the romantic approach and influence of Disney Princess films, whereas researches on the commercial perspective of Disney Princess Line have not been conducted yet. The present study takes into consideration a specific literature review about gender, gender development, Disney Princesses' body image and romantic idealism, as well as film tourism, color and advertisements, and endeavors to find the relationships among the Impact Level of Disney Princesses on Buying Preferences, the Disney Products Purchasing Intention and the Disney Princess Influence on Adult Intimate Relationships, with the following selected factors: demographics, knowledge and extent of exposure to Disney in general and to Disney Princesses, as well as ideals and intimate relationships.In this study, the quantitative research method was used and a questionnaire was created and distributed online in November and December 2020, addressed only to Greek women, which resulted in 220 completed questionnaires. Respondents were asked about their knowledge and exposure to Disney and Disney Princesses, their ideals and intimate relationships, as well as their demographics. The statistical package for social sciences (SPSS) version 20 was used in order to analyze the data collected from the online survey.The results that came out suggest that the Impact Level of Disney Princesses on Buying Preferences has a significant correlation with the Disney Products Purchasing Intention and the Disney Princess Influence on Adult Intimate Relationships. Concerning the Disney Products Purchasing Intention the results showed that it has a significant correlation with the Disney Princesses on Buying Preferences and a weak correlation with the Disney Princess Influence on Adult Intimate Relationships. Lastly, the Disney Princess Influence on Adult Intimate Relationships may have a correlation with the Disney Princesses on Buying Preferences, however from the correlation analysis a close independence was revealed.From a managerial perspective, analyzing and understanding the reasons hidden under the umbrella of customers' media/merchandise approach, the results produced from the current research, provide sharing economy practitioners with important insights for better marketing and building brand strategy for promoting products. Moreover, the findings could supply useful information to media productions on how to generate a competitive advantage by merchandising their content of films, series and characters.
Λέξη κλειδί :Πριγκίπισσες της Disney
Προτιμήσεις αγοράς
Ενήλικες προσωπικές σχέσεις
Πρόθεση αγοράς
Προσωπικές προτιμήσεις ζωής
Disney princesses
Buying preferences
Adult intimate relationships
Purchasing intention
Personal life preferences
Διαθέσιμο από :2020-03-16 19:14:00
Ημερομηνία έκδοσης :13-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-16 19:14:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Leventakopoulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf