ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση της εικόνας και προτάσεις επικοινωνιακών ενεργειών για την εταιρεία Puma στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Research and analysis of Puma's brand image in the Greek market and suggestions for communication and promotional activities
Δημιουργός :Λασκαρίδου, Στεφανία
Γαρυφαλλάκη, Δήμητρα
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Θεοδωρίδης, Προκόπης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7688
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος των απαιτήσεων προς εκπλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σε βάθος διερεύνηση και μελέτη της εικόνας της εταιρείας αθλητικών ειδών Puma, θέτοντας ως πυρήνα της την τοποθέτηση, που η ίδια η εταιρεία επιθυμεί να επικοινωνήσει και τελικά να δημιουργήσει στον καταναλωτή, και η αντίληψη, που πραγματικά έχει για αυτήν το κοινό.Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, ήταν μικτή καθώς διεξήχθη τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική έρευνα. Η ανάλυση των στοιχείων βασίστηκε σε μετρήσεις, που κρίθηκαν ως πιο αποτελεσματικές για τη φύση του υπό εξέταση θέματος και τα επιζητούμενα αποτελέσματα. Το κεντρικό συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξαν οι έρευνες είναι ότι η εικόνα, που επιδιώκει η εταιρεία για τον εαυτό της, δε συγκλίνει με αυτή, που έχουν οι καταναλωτές, οι οποίοι εμφανίζονται αρκετά ουδέτεροι προς αυτήν. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί αυτή η συνθήκη και να αλλάξει προς όφελος της εταιρείας, επιχειρήθηκε να δημιουργηθούν ορισμένες προτάσεις για διαφήμιση και περιεχόμενο στα διαδικτυακά μέσα, οι οποίες δύνανται να ενταχθούν στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της εταιρείας στο μέλλον, ώστε να συγκλίνουν τελικά οι απόψεις της εταιρείας και του στοχούμενου κοινού.Όλα τα παραπάνω μελετήθηκαν, ερευνήθηκαν και προτάθηκαν με βάση το θεωρητικό πλαίσιο περί τοποθέτησης στο μάρκετινγκ αλλά και σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τη στρατηγική, που ήδη χαράσσει η εταιρεία Puma στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
This thesis is part of the requirements for completing the Postgraduate Program in Marketing and Communication at the Athens University of Economics and Business. The purpose of this study is to research and analyse the image of the sports brand Puma, implementing the approach of the intended positioning (from the company’s side) and the perceived positioning (from the consumers’ side).Aiming to achieve the above-mentioned purpose, a mixed method was used since both qualitative and quantitative research were carried out. The analysis of the data was based on measurements that were considered as the most effective for the subject and the results requested. The main conclusion of this research is that the image that the company intends for itself does not fully converge with the one that the consumers have adopted, as they appear quite neutral towards the brand and the company’s communication and promotional activities. In order to convert this condition, it was attempted to create some advertising and content suggestions to be used as part of a digital campaign. All the video, image and gif proposals can be incorporated into the company's communications future plans, so that the company’s stance will eventually meet the target group’s perceptions.All the clues, data and suggestions have been studied, researched and proposed based on the theoretical framework of marketing positioning and accordingly with the mentality and strategy that Puma sets out in Greece and abroad.
Λέξη κλειδί :Τοποθέτηση επωνυμίας
Επιδιωκόμενη τοποθέτηση
Αντιλαμβανόμενη τοποθέτηση
Αθλητική επωνυμία
Στάση καταναλωτών
Brand positioning
Intended positioning
Perceived positioning
Athletic brand
Consumer attitude
Puma
Διαθέσιμο από :2023-03-13
Ημερομηνία έκδοσης :09-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-13 17:08:13
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Laskaridou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf