ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πλάνο μάρκετινγκ για την εταιρεία Radpolewear ΙΚΕ
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan for Radpolewear ΙΚΕ
Δημιουργός :Οικονομοπούλου-Συνεφοπούλου, Βιβιάνα
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7671
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ σε εταιρεία εξειδικευμένης γυναικείας αθλητικής ένδυσης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας Radpolewear. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανάλυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της και παρατίθεται η ανάλυση SWOT κατά την οποία παρουσιάζονται οι δυνατότητες, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει η εταιρεία κατά τη διάρκεια της πορείας της. Σε επόμενο κεφάλαιο προβαίνουμε σε τμηματοποίηση της αγοράς για καλύτερη στόχευση ενώ συνεχίζουμε με τον καθορισμό των στόχων και τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής. Καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές του εξωτερικού αλλά ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει υψηλές πωλήσεις και στην εγχώριο αγορά θα παρατεθεί ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης της με έμφαση στην ελληνική αγορά για το έτος 2020. Θα γίνει αναφορά σε νέες κατηγορίες προϊόντων, σε νέους τρόπους διανομής, στο πλάνο τιμολόγησης, στο πλάνο πωλήσεων αλλά και στους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και προβολής που θα ακολουθήσει.
The purpose of this thesis is about a marketing plan for Radpolewear IKE. The company specializes in women's sportswear. In this first chapter you can find an analysis that has been made for external and internal environment. It is followed by the product portfolio and SWOT analysis where the possibilities, weaknesses, opportunities and threats are presented. In the next chapter, we have proceeded with the segmentation of the market for better targeting, setting new goals and how to develop the right strategy. The company is active mainly overseas, however, in recent years the Greek market has shown a great growth. We proposed a plan for the year 2020, where we are focusing on Greek market. In this plan, new product categories and different ways of distribution have been presented. Also, you can find both a pricing plan and a sales plan. At the end of the thesis, we have developed a media plan for the whole year.
Λέξη κλειδί :Πλάνο μάρκετινγκ
Αθλητική ένδυση
Γυναίκα
Marketing plan polewear
Sportswear
Woman
Radpolewear
Διαθέσιμο από :2020-03-11 23:01:21
Ημερομηνία έκδοσης :16-09-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-11 23:01:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomopoulou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf