ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρηματικές προθέσεις νέων ατόμων στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Entrepreneurial intentions of young people in Greece
Δημιουργός :Φαφαλιού, Μαρία
Συντελεστής :Σαλαβού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7599
Περίληψη :Στόχος της προκείμενης έρευνας είναι η διερεύνηση των επιχειρηματικών προθέσεων των νέων στην Ελλάδα. Οι επιχειρηματικές προθέσεις του ατόμου εξαρτώνται από ποικίλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, αλλά σε αυτή την έρευνα εξετάζονται κυρίως οι επιρροές ορισμένων προσωπικών αντιλήψεων, χαρακτηριστικών και εξωτερικών επιρροών του ατόμου. Με τη χρήση μη παραμετρικών διαδικασιών πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψε πως οι επιχειρηματικές προθέσεις των νέων στην Ελλάδα είναι εντονότερες για τους άνδρες απ’ ότι για τις γυναίκες, και πως η θετική προσωπική στάση, οι θετικές κανονιστικές πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις υψηλής απόστασης εξουσίας, η επιχειρηματική εκπαίδευση, η επιχειρηματική εμπειρία της οικογένειας και η μόρφωση, επηρεάζουν θετικά τις επιχειρηματικές προθέσεις. Επίσης, διαπιστώθηκε πως το εσωτερικό η εξωτερικό κέντρο ελέγχου και η τάση του ατόμου να συμμορφωθεί με τις κανονιστικές του πεποιθήσεις δεν επηρεάζουν σημαντικά τις επιχειρηματικές προθέσεις, ενώ οι αντιλήψεις για το πόσο εφικτές είναι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες επηρέασαν θετικά μόνο τις προθέσεις των γυναικών. Η έρευνά αυτή συμβάλλει στη βιβλιογραφία, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τις πεποιθήσεις και τους παράγοντες επιρροής των επιχειρηματικών προθέσεων των νέων Ελλήνων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί δέκα περίπου χρόνια μετά την αρχή της οικονομικής κρίσης.
The purpose of this research is to examine the entrepreneurial intentions of young people in Greece. The entrepreneurial intentions of an individual depend on a variety of internal and external factors, but in this research, we mainly examine the influences of some personal perceptions, characteristics and external sways of the individual. Using non-parametric procedures, we performed tests, from which we found that young individuals’ entrepreneurial intentions are more intense for men than for women and that the positive personal attitude, the positive regulatory beliefs, the perceptions of high distance power, entrepreneurial education, entrepreneurial experience of their families and education, positively influence entrepreneurial intentions. Moreover, we found that neither the internal or the external locus of control nor the individual’s tendency to comply with his/her regulatory beliefs, significantly affect entrepreneurial intentions, while the perceptions of how feasible business opportunities are, positively influence only the women’s intentions. This research contributes to the literature, offering a complete picture regarding the intentions and the factors that influence the young Greeks’ entrepreneurial intentions, as they have been formed approximately ten years after the beginning of the economic recession.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματικές προθέσεις
Νεανική επιχειρηματικότητα
Ελλάδα
Entrepreneurial intentions
Youth entrepreneurship
Greece
Διαθέσιμο από :2020-01-21 18:06:18
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-21 18:06:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fafaliou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf