ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση κερδών και προβλέψεις αναλυτών σε seeking buyer εταιρείες
Εναλλακτικός τίτλος :Earnings management and analysts forecasts in firms seeking to be acquired
Δημιουργός :Ντούνης, Δημήτριος
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7568
Περίληψη :Ο σκοπός της τρέχουσας ερευνητικής μελέτης επικεντρώνεται στην διερεύνηση της επίδρασης δύο πηγών πληροφόρησης στην λήψη αποφάσεων από την σκοπιά των εταιρειών εύρεσης μελλοντικών αγοραστών «Seeking Buyer». Οι πηγές πληροφόρησης που αναλύονται αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις προβλέψεις των αναλυτών. Η τρέχουσα μελέτη αναλύει τόσο τα φαινόμενα χειραγώγησης των κερδών όσο και τις προβλέψεις των αναλυτών στις ευρωπαϊκές «Seeking Buyer» εταιρίες για τα έτη 2000-2018. Με βάση προηγούμενες μελέτες, εξετάσαμε την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων μέσα από την μέτρηση διαφόρων παραδοσιακών υποδειγμάτων που σχετίζονται με το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών. Διαπιστώσαμε ότι οι «Seeking Buyer» εταιρείες δεν προβαίνουν σε φαινόμενα αλλοίωσης των αποτελεσμάτων. Η συμπεριφορά αυτή των εταιρειών μπορεί να ερμηνευτεί από διάφορες εναλλακτικές εξηγήσεις. Από την άλλη πλευρά σημαντική είναι και η εξέταση των προβλέψεων των αναλυτών. Στην παρούσα εργασία, οι αναλυτές ομαδοποιήθηκαν σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες ανάλογα με την κατεύθυνση των εκτιμήσεων τους. Πιο συγκεκριμένα, η μια κατηγορία αποτελούνταν από τους αισιόδοξους αναλυτές και η άλλη από τους απαισιόδοξους. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι οι αναλυτές των εταιρειών «Seeking Buyer» τείνουν να είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό αισιόδοξοι. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι οι αναλυτές ανεξαρτήτως κατευθύνσεως τείνουν να μην είναι ακριβείς στην διαμόρφωση των εκτιμήσεων τους λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά λογιστικά μεγέθη.
The current research provide evidence regarding the effect of two sources of information disclosed by managers and analysts of firms seeking to be acquired. These sources of information concerns both the financial statements and analysts' forecasts. Our data-sample consists of European firms issued publicly a seeking buyer announcement between 2000-2018. Based on previous studies, we examined the reliability of financial statements by measuring various traditional models that relate to earnings management. We provide clear evidence of downward earnings management by a sample of target firms. The aforementioned behavior of target companies can be interpreted by several alternative explanations. On the contrary, it is important to consider analysts' forecasts. We use the forecast width to determine analysts’ forecast direction i.e. optimistic or pessimistic, and we calculate the forecast error that derives from the actual yearend amount. The findings of this study show that analysts at Seeking Buyer firms tend to be largely optimistic. Finally, we further explore the forecast accuracy of analysts’ forecasts and we find that both optimistic and pessimistic analysts tend to be inaccurate in the formulation of their estimates.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Προβλέψεις αναλυτών
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Εύρεση μελλοντικών αγοραστών
Earnings management
Analysts
Mergers
Acquisitions
Seeking buyer
Διαθέσιμο από :2020-02-11 00:49:56
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-11 00:49:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntounis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf