ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση επενδύσεων αγοράς ενός νέου πλοίου
Εναλλακτικός τίτλος :Evaluation methods of shipping investments
Δημιουργός :Θεοτόκη, Μαρία
Συντελεστής :Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7423
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις πιο διαδεδομένες τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων και παρουσιάζει, μέσα από ένα case study, τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, προκειμένου να προβεί σε μια αγορά ενός νέου δεξαμενόπλοιου.Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι κυριότερες μέθοδοι λήψης επενδυτικών αποφάσεων με εφαρμογή σε επενδυτικά προγράμματα χερσαίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Γίνεται λόγος για μια σειρά μαθηματικών μοντέλων και χρηματοοικονομικών δεικτών των οποίων τα μεγέθη συγκρινόμενα είτε μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων είτε γύρω από ένα επίπεδο τιμών, δίνουν την απάντηση στον πλοιοκτήτη για το αν αξίζει να αναλάβει το ρίσκο μιας επένδυσης ή όχι. Κάποιες από τις μεθόδους που αναφέρονται, είναι αυτή της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value-NPV), του Εσωτερικού Ρυθμού Απόδοσης (Internal Rate of Return-IRR), της Επανείσπραξης (Payback Method), της Προεξοφλημένης Επανείσπραξης (Discounted Payback Method), της Ανάλυσης Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis), κ.ά..Στο δεύτερο μέρος, μέσα από μία μελέτη περίπτωσης για την αγορά ενός νέου πλοίου από τον Όμιλο ΕΛ.ΠΕ., αναλύονται τα βασικά στοιχεία της συγκεκριμένης επένδυσης και με τη χρήση των εργαλείων τεχνοοικονομικής ανάλυσης, διερευνάται η αποτελεσματικότητά της.
The present study deals with the most common investment valuation techniques and presents, through a case study, the best practices followed by Hellenic Petroleum Company in order to make a purchase of a new tanker.The first part presents the main investment decision-making methods applied to onshore and maritime investment programs. Mathematical models and financial indicators are presented, which are comparing either alternative proposals or price levels, to provide the answer to the ship-owner whether the risk of an investment is accepted or not. Some of the methods that are mentioned, are those of Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Method, Discounted Payback Method, Sensitivity Analysis, etc.The second part includes a case study on a purchase of a new tanker by Hellenic Petroleum Group. The key elements, of this investment, are analyzed and its effectiveness is investigated with the use of techno-economic analysis tools.
Λέξη κλειδί :Αξιολόγηση επενδύσεων
Δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία
Ελληνικά Πετρέλαια
Investment evaluation
Tankers
Shipping
Hellenic Petroleum
Διαθέσιμο από :2019-11-20 15:41:52
Ημερομηνία έκδοσης :02/19/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-20 15:41:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theotoki_2019.pdf

Τύπος: application/pdf