ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της ηθικής ηγεσίας στην απόδοση των εργαζομένων και ο ρόλος της φωνής και της σιωπής μεταξύ των εργαζομένων
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of ethical leadership on employee performance and the mediating role of employee voice and silence
Δημιουργός :Αθανασόπουλος, Νικόλαος
Συντελεστής :Βουδούρη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7390
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να εστιάσει και να αναλύσει το κομμάτι της επίδρασης της ηθικής ηγεσίας στην απόδοση των εργαζομένων με βάση την φωνή ή σιωπή αυτών.Κατά σειρά κεφαλαίων έχουν αναλυθεί οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς για την ηθική ηγεσία, τα γνωρίσματα αυτής, η σημασία της στις επιχειρήσεις, όπως επίσης και τα στοιχεία του αποτελεσματικού-ηθικού ηγέτη καθώς και η επίδραση της ηθικής ηγεσίας στην απόδοση των εργαζομένων.Στην συνέχεια εξετάζεται το κομμάτι της φωνής και της σιωπής των εργαζομένων το οποίο υποκατηγοριοποιείται σε 3 κατηγορίες το καθένα αντίστοιχα και αναλύει τα κίνητρα και τους λόγους που ο εργαζόμενος ενδέχεται να εκφράζει τις απόψεις και τις ανησυχίες του σχετικά με τον οργανισμό που βρίσκεται ή όχι.Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζεται η επίδραση της ηθικής ηγεσίας στην απόδοση των εργαζομένων με βάση το πόσο είναι πρόθυμοι να εκφράζονται στην εργασιακό τους περιβάλλον.Στην συνέχεια αναπτύσσεται μεθοδολογία με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο και ερωτήσεις κλειστού τύπου το οποίο συμπληρώνεται από εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Γίνεται στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων για δείκτη αξιοπιστίας του δείγματός και συσχετισμό ανεξάρτητων-εξαρτημένων μεταβλητών.Τέλος, αποτυπώνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν και δίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
The purpose of the thesis was to focus and analyze the impact of ethical leadership on employee performance based on their voice or silence.The chapters have analyzed the definitions of ethical leadership, its characteristics, its importance in business, as well as elements of effective-ethical leadership as well the effect of ethical leadership on employee performance.It then examines the employee voice and silence part, which is divided into 3 categories each and analyzes the motivations and reasons why the employee may express his or her views and concerns about the organization being.The third chapter of the thesis examines the impact of ethical leadership on employees' performance on the basis of their willingness to express themselves in their work environment or not.The methodology based on a structured questionnaire and closed-ended questionnaires completed by private sector workers. The results are statistically processed for the sample reliability index and the correlation of independent-dependent variables.Finally, conclusions are outlined and suggestions for future research are given
Λέξη κλειδί :Ηθική ηγεσία
Απόδοση εργαζομένου
Φωνή εργαζομένου
Σιωπή εργαζομένου
Ethical leadership
Job performance
Employee voice
Employee silence
Διαθέσιμο από :2019-11-14 21:52:10
Ημερομηνία έκδοσης :11/14/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-14 21:52:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Athanasopoulos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf