ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ολιγοπώλια και αγορά προϊόντων
Εναλλακτικός τίτλος :Oligopoly and product markets
Δημιουργός :Χαλάς, Πέτρος
Συντελεστής :Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7038
Περίληψη :Στα πλαίσια της μικροοικονομικής θεωρίας και ανάλυσης, διακρίνονται τέσσερις επιμέρους οικονομικοί κλάδοι. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οι κλάδοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως πλήρως ανταγωνιστικοί, οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται ως καθαρά μονοπωλιακοί, αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως μονοπωλιακά ανταγωνιστικοί και τέλος, τα λεγόμενα ολιγοπώλια. Ο ολιγοπωλιακός κλάδος, ο οποίος αποτελεί και την συνηθέστερη μορφή αγοράς στις καπιταλιστικές οικονομίες, θα αποτελέσει το βασικό θέμα μελέτης και ανάλυσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας
Within the framework of microeconomic theory and analysis, four distinct economic sectors are distinguished. More specifically, there are the sectors that are characterized as fully competitive, the sectors characterized as purely monopolistic, those characterized as monopolistically competitive and, finally, the so-called oligopolies. The oligopolistic industry, which is the most common form of market in capitalist economies, will be the main subject of study and analysis of the current work
Λέξη κλειδί :Ολιγοπώλια
Αγορά
Προιόντα
Oligopoly
Products
Markets
Διαθέσιμο από :2019-05-16 22:05:58
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-05-16 22:05:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chalas_2018.pdf

Τύπος: application/pdf