ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παρακίνηση εργαζομένων σε καταστήματα λιανικής
Εναλλακτικός τίτλος :Motivation of people in retail industry
Δημιουργός :Γόρδιος, Βασίλης
Συντελεστής :Κατσικέα, Ευαγγελία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7027
Περίληψη :Η παρούσα εργασία μελετάει την παρακίνηση των εργαζομένων από πλευράς διοίκησης της επιχείρησης, στο χώρο του λιανικού εμπορίου. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση της παρακίνησης των εργαζομένων στην εργασιακή τους ικανοποίηση. Επιπλέον, η έρευνα εξετάζει ποιες είναι οι μέθοδοι που μπορούν να παρακινήσουν τους εργαζόμενους, καθώς και πιθανές σχέσεις της εργασιακής ικανοποίησης με χαρακτηριστικά της εργασίας, όπως είναι οι ρόλοι. Η έρευνα έγινε σε 206 εργαζόμενους μιας εταιρείας λιανικού εμπορίου στον χώρο των καλλυντικών, μέσω γραπτού, δομημένου ερωτηματολογίου. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με περιγραφικές και επαγωγικές στατιστικές μεθόδους, με τη χρήση του προγράμματος SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι προτάσσουν τα εσωτερικά κίνητρα ως εκείνα που επιλέγουν περισσότερο και σε δεύτερο χρόνο τα εξωτερικά, επιδεικνύοντας αρκετά υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, με πρώτο σε ικανοποίηση παράγοντα τους προϊστάμενους, κατόπιν τους συναδέλφους, μετά την ίδια την εργασία και τέλος τους πελάτες. Οι εργαζόμενοι επέδειξαν πολύ χαμηλή πρόθεση για αποχώρηση, η οποία συσχετίζεται αρνητικά με την εργασιακή ικανοποίηση. Η παρακίνηση επίσης, σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση και πολλές από τις διαστάσεις της αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την εργασιακή ευχαρίστηση. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως η ασάφεια και η σύγκρουση των ρόλων επηρεάζουν αρνητικά την εργασιακή ικανοποίηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γονείς και την αδερφή μου για την στήριξή τους σε όλες μου τις προσπάθειες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα επίσης να εκφράσω στους φίλους και φίλες μου που στέκονται πάντα δίπλα μου με αγάπη. Στην Αναστασία, για την δύναμη να προχωρήσω. Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στον ανιψιό μου Γιώργο.
This dissertation studies the motivation of employees in terms of business management in the retail sector. The main objective of the research is to investigate the effect of employee motivation on their job satisfaction. In addition, the research examines what methods can motivate employees, and possible relationships of work satisfaction with work and management characteristics, such as roles. Research was conducted on 205 employees of a cosmetics retailer through a written, structured, self-completed questionnaire. The data were processed using descriptive and inductive statistical methods using the SPSS program. The results have shown that employees prefer firstly intrinsic motives and secondly extrinsic. They exhibit quite high levels of job satisfaction, firstly related to the satisfaction regarding managers, then regarding the colleagues, third by the job itself and finally the clients. Employees showed a very low propensity to quit the job, and this intention is negatively correlated with job satisfaction. Motivation is related to work satisfaction, and many of the motivational dimensions are predictive factors for job satisfaction. Role of ambiguity and role conflict negatively affect job satisfaction.
Λέξη κλειδί :Παρακίνηση εργαζομένων
Ασάφεια ρόλων
Σύγκρουση ρόλων
Εργασιακή ικανοποίηση
Πρόθεση εγκατάλειψης εργασίας
Employee motivation
Job satisfaction
Role ambiguity
Role conflict
Propensity to leave
Διαθέσιμο από :2019-04-10 19:27:45
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-10 19:27:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gordios_2018.pdf

Τύπος: application/pdf