ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και οι μηχανισμοί που έχει αναπτύξει το κράτος για την αντιμετώπισή της
Δημιουργός :Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Δεδούλης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Χαλικιάς, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA μερικής φοίτησης 2016-2018
Φυσική περιγραφή :72 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7015
Περίληψη :Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο, καθώς υποδαυλίζει την είσπραξη εσόδων από τα διάφορα κράτη, δυσχεραίνοντας την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται διαρκώς και διαπιστώνεται με πλήθος διαφορετικών μεθόδων, για το οποίο πλέον αναπτύσσεται συνεργασία σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπισή του, αλλά και σε διακρατικό επίπεδο.Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται το θέμα της Φοροδιαφυγής στην Ελλάδα εστιάζοντας αφενός στην αποτύπωση του φαινομένου, αφετέρου δε στην αναζήτηση των αιτιών που οδηγούν σε αυτό. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που συνδέεται με τα επίπεδα φοροδιαφυγής, ενώ επιχειρείται μια διερεύνηση και σε άλλες αιτίες, όπως είναι οι θεσμικές και οι πολιτισμικές (φορολογική συνείδηση). Παράλληλα, παρουσιάζονται δεδομένα που αφορούν την φοροδιαφυγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και από άλλες χώρες, επιχειρώντας μια σύγκριση σε συνάρτηση και με άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα είναι το ΑΕΠ της κάθε χώρας και το φορολογικό φρόνημα που χαρακτηρίζει τους πολίτες της. Επιπρόσθετα, εξετάζονται τρόποι αντιμετώπισης και παρουσιάζονται καλές πρακτικές από άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, καθώς και η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στην ελληνική πραγματικότητα.
Tax evasion is a serious problem at international level as it undermines the collection of revenues from the various states, making it difficult for citizens to provide services. This is a constantly evolving phenomenon, which is witnessed by a multitude of different methods, for which cooperation at international level is now being developed to deal with it but also at a transnational level.This Diploma Thesis deals with the issue of Tax Evasion in Greece, focusing on the phenomenon and the search for the causes that lead to it. More specifically, the institutional and legislative framework associated with levels of tax evasion is presented, while other causes, such as institutional and cultural (tax conscience), are being explored. At the same time, data on tax evasion from the European Union as well as from other countries is presented in a comparison with other factors, such as the GDP of each country and the fiscal perception of its citizens. In addition, ways of dealing with and presenting good practices from other European countries and beyond, as well as the possibility of incorporating them in Greek reality, are being examined.
Λέξη κλειδί :Φοροδιαφυγή
Φοροαποφυγή
Φόροι
Tax evasion
Taxes
Διαθέσιμο από :2019-04-12 15:11:26
Ημερομηνία έκδοσης :12/31/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-12 15:11:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf