ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μάρκετινγκ και πωλήσεις – οι σχέσεις μεταξύ των δύο λειτουργιών και η επίδραση τους στην στρατηγική και την απόδοση του οργανισμού
Εναλλακτικός τίτλος :Sales and marketing – The relation of the two functions and their effect in the organization’s strategy and performance
Δημιουργός :Πικάζη, Αδαμαντία
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Καραντινού, Καλυψώ, (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7009
Περίληψη :Στόχος του παρόντος πονήματος είναι να εξετάσει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο ίσως πιο σημαντικών λειτουργιών ενός οργανισμού, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων και πώς οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν την απόδοση του οργανισμού. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναγνωρίζει την ανάγκη ομαλής συνεργασίας και υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων μεταξύ των λειτουργιών. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προέκυψαν εννέα όροι κλειδιά, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι όροι αυτοί αποτελούν τους βασικούς άξονες των σχέσεων μεταξύ των λειτουργιών που εξετάζονται. Προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, διεξήχθη ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε θυγατρική αμερικάνικης πολυεθνικής στην Ελλάδα. Στόχος να διερευνηθούν οι δομές κάθε λειτουργίας, η διάκριση των ρόλων και το πώς η μια λειτουργία παρεμβαίνει στη άλλη, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ μάρκετινγκ και πωλήσεων και σε ποια επίπεδα παρατηρούνται συγκρούσεις. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, επιχειρήθηκε να εξεταστούν υπό το πρίσμα της επίπτωσης που έχουν στην απόδοση του οργανισμού. Συμπερασματικά, εντοπίστηκαν ευρήματα τα οποία επιβεβαιώνουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία, σχετικά με την ύπαρξη συγκρούσεων και την αρνητική επίδραση που έχουν στον οργανισμό. Τέλος επιχειρούνται προτάσεις για μελλοντική έρευνα βάσει των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα.
The aim of this essay is to look at the relationships that develops between the two most important functions of an organization, marketing and sales, and how these relationships affect the organizations performance. The existing literature recognizes the need for smooth cooperation and underlines the negative effects of conflicts between functions. From studying the literature, nine key terms emerged, which were used as key elements for the research. These terms are the main axes of the relationships between the functions we are examining. In order to evaluate the findings of the literature, qualitative and quantitative research was carried out on a subsidiary of an American multinational company in Greece. The aim is to discover the structures of each function, the distinction of roles and how one function interferes with the other, what are the terms that affect the relationships and at what levels conflicts occur. The data that emerged from the survey, were examined under the perspective of their impact on the performance of the organization. In conclusion, findings have been identified that confirm the existing literature on the existence of conflicts and the negative impact they have on the body. Finally, proposals are made for future research based on the data obtained from the survey.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Πωλήσεις
Λειτουργείες
Συγκρούσεις
Σχέσεις
Marketing
Sales
Functions
Conflicts
Relations
Διαθέσιμο από :2019-04-10 14:30:37
Ημερομηνία έκδοσης :02/21/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-10 14:30:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pikazi_2018.pdf

Τύπος: application/pdf