ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μια εξερευνητική μελέτη των αγοραστικών κριτηρίων εταιρικού πελάτη και καταναλωτή στον κλάδο των καλλυντικών
Εναλλακτικός τίτλος :An exploratory study of the purchasing criteria of the corporate customer and the consumer in the cosmetics industry
Δημιουργός :Σταύρου, Σοφία
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία μου περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :119 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7008
Περίληψη :Στην εργασία αυτή, μελετώνται διερευνητικά τα αγοραστικά κριτήρια των εταιρικών πελατών και καταναλωτών στον κλάδο των καλλυντικών. Επιχειρήθηκε αξιολόγηση των κριτηρίων με δύο διαφορετικές έρευνες, ποιοτική και ποσοτική. Η ποιοτική επικεντρώθηκε στους υπεύθυνους των κέντρων αγοραστικών αποφάσεων (ΚΑΑ) των 8 μεγαλύτερων εταιρειών καλλυντικών, ενώ στην ποσοτική συμμετείχαν 189 καταναλωτές. Έπειτα από σύγκριση της εκτίμησης των ΚΑΑ για τα κριτήρια αγοράς καταναλωτών, της εκτίμησης των καταναλωτών γι΄ αυτά και της αντίστοιχης βιβλιογραφίας, προέκυψαν αρκετά κοινά και μη, σημεία. Αφού αξιολογήθηκαν τα κριτήρια αγοράς και πιστότητας των καταναλωτών στα καλλυντικά τους και για δύο τύπους προϊόντων, προέκυψε ότι υπάρχει η απαίτηση μιας ποιοτικής εικόνας για το προϊόν. Έπειτα από παραγοντική ανάλυση και ανάλυση κυρίων συνιστωσών -μεταξύ των υπολοίπων αναλύσεων- προέκυψαν για τις δύο κατηγορίες προϊόντων τρεις παράγοντες, «ο οικονομικός, παράγοντας ιδιότητες προϊόντος και ο προωθητικός παράγοντας», στους οποίους συνεισφέρουν οι εξεταζόμενες μεταβλητές. Τέλος, αναφέρονται οι περιορισμοί και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα µε βάση τα συμπεράσματα.
In this study, the purchasing criteria of corporate customers and consumers in the cosmetics sector are explored. An evaluation of the criteria was attempted with two different surveys, qualitative and quantitative. The qualitative focused on the decision makers of the 8 largest cosmetics companies in Greece, while 189 consumers participated in the survey. After comparing the assessment of the the decision makers for consumer purchasing criteria, consumer assessment for these and related bibliography, several common and unrelated points emerged. After evaluating the criteria for purchasing and confidentiality of the consumers in their cosmetics for two types of products, it became clear that there is a requirement for a quality image for the product. After factor analysis and analysis of major components - among the other analyzes - three factors were derived for the two product categories: the economic, product properties factor and the promotion factor, to which the variables examined contribute. Finally, limitations and proposals for future research are reported on the basis of the conclusions.
Λέξη κλειδί :Καλλυντικά
Αγοραστικά κριτήρια
Εταιρικός πελάτης
Καταναλωτής
Εταιρείες καλλυντικών
Cosmetics
Buying criteria
Corporate customer
Consumer
Cosmetics company
Διαθέσιμο από :2019-04-07 23:17:32
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-07 23:17:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stavrou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf