ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πώς η εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης θα επηρεάσει την αγορά των αυτοκινήτων
Εναλλακτικός τίτλος :How the introduction of electric cars will affect the car market
Δημιουργός :Ανάση, Σοφία-Χριστίνα
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA full time
Φυσική περιγραφή :99 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7006
Περίληψη :Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι η ηλεκτροκίνηση και συγκεκριμένα, το πώς η εισαγωγή της θα επηρεάσει την αγορά των αυτοκινήτων και ειδικότερα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε αναλύοντας στην εισαγωγή τη σημασία και τα πολύπλευρα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, τους σκοπούς της εργασίας μας, καθώς και το ερευνητικό κενό που υφίσταται γύρω από το θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στη συνέχεια, εξετάσαμε τα είδη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αναφερθήκαμε εκτενώς στις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και παρουσιάσαμε το νομικό πλαίσιο, που ισχύει στη χώρα μας, γύρω από τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Επίσης, προσδιορίσαμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τους λόγους αγοράς αυτών, καθώς και τις ερευνητικές μας προτάσεις. Μεταβαίνοντας από το θεωρητικό πλαίσιο στο πρακτικό/ερευνητικό, αναλύσαμε την ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να διεξάγουμε την έρευνά μας. Συγκεκριμένα, παραθέσαμε τα στοιχεία για το δείγμα στο οποίο απευθυνθήκαμε, τα βήματα διαμόρφωσης του ερωτηματολογίου μας, τις βασικές μεταβλητές της έρευνάς μας και τη μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε. Αφού πραγματοποίησαμε την έρευνά μας, καταγράψαμε τα εμπειρικά αποτελέσματα που εξάχθηκαν από αυτήν, δηλαδή τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, τη συνάρτηση ζήτησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την οποία δημιουργήσαμε βάσει των απαντήσεων, καθώς και την ανάλυση παλινδρόμησης. Τέλος, καταλήξαμε στα συμπεράσματα της έρευνάς μας, όπου αποτυπώνονται συνοπτικά τα βασικά ευρήματά της, επισημαίνεται η συνεισφορά και οι εφαρμογές της παρούσας εργασίας, όπως επίσης και οι περιορισμοί που ανακύπτουν.
The subject of the present dissertation is cars’ electrification and in particular, how its introduction will affect the car market and especially the market of used cars in Greece. In the introduction, we started by elaborating the importance and the multifaceted benefits of cars’ electrification, the objectives of our dissertation and the research gap that exists regarding electric cars, as well. Subsequently, we examined the types of electric vehicles, we extensively referred to the developments and news about electric cars in the global market and we presented the legal framework as regards electric vehicles in our country. Furthermore, we identified the determinants of electric car market, the reasons of electric car purchase and our research propositions. Moving from theoretical context to practice/research, we analysed the research methodology we used in order to conduct our research. Specifically, we quoted the data about the sample we addressed, the configuration steps of our questionnaire, the basic variables of our research and the method of analysis used. After we conducted our survey, we recorded the empirical results exctracted from it, namely the statistical analysis of the questionnaire replies, the electric car demand function that we created based on the replies and the regression analysis. Finally, we ended up with the conclusions of our research, which summarizes the main research findings and highlights the contribution and applications of this paper, as well as the constraints that arise.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτροκίνηση
Ηλεκτροκίνητα οχήματα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ζήτηση πετρελαίου
Electrification
Electric vehicles
Renewable energy sources
Oil demand
Διαθέσιμο από :2019-04-10 22:25:02
Ημερομηνία έκδοσης :10/15/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-10 22:25:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anasi_2018.pdf

Τύπος: application/pdf