ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση κερδοφόρων στρατηγικών με χρήση τεχνικής ανάλυσης
Εναλλακτικός τίτλος :Analysis of profitable strategies using technical analysis
Δημιουργός :Λυμπερόπουλος, Νικόλαος
Συντελεστής :Κασιμάτης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σπύρου, Σπύρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7005
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση κερδοφόρων στρατηγικών trading. Δηλαδή θα μελετηθεί και θα υπολογισθεί η απόδοση (Κέρδος, Ζημία) των τιμών των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης του δείκτη FTSE ,για τα τελευταία 18 έτη, με τη χρήση τριών στρατηγικών, που χρησιμοποιούνται με σκοπό το trading, ώστε να πιστοποιηθεί η κερδοφορία των συγκεκριμένων στρατηγικών. Αρχικά γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδρομή των χρηματιστηριακών αγορών. Ξεκινώντας απο τον 11ο αιώνα αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο οι λαοί εκείνης της εποχής πραγματοποιούσαν αγοροπωλησίες καθώς και στην μεγάλη γεωγραφική σημασία του Βελγίου ώς πρός την ανάπτυξη των χρηματιστηριακών αγορών μετέπειτα. Περιγράφεται η προσπάθεια δημιουργίας της πρώτης χρηματιστηριακής αγοράς, χωρίς την ύπαρξη μετοχών, και δίνονται οι ορισμοί της χρηματιστηριακής αγοράς, των δεικτών και του trading. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια λεπτομερής περιγραφή της τεχνικής ανάλυσης καθώς και των στρατηγικών της. Όσον αφορά την τεχνική ανάλυση δίνεται ο ορισμός της και παρουσιάζονται οι διαφορές της με την θεμελιώδη ανάλυση. Περιγράφονται οι διαγραμματικές τεχνικές ανάλυσης καθώς επίσης και οι τεχνικές με τις οποίες αναγνωρίζεται η αντιστροφή ή συνέχιση της τάσης. Επιπλέον αναφερόμαστε ονομαστικά στις διάφορες στρατηγικές τεχνικής ανάλυσης. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή και τρόπος υπολογισμού των τριών στρατηγικών που θα χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση των τιμών των μετοχών. Τέλος, μελετάται η κερδοφορία των τιμών των μετοχών του δείκτη FTSE. Υπολογίζονται βασισμένα στον τρόπο υπολογισμού του εκάστοτε δείκτη το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει απο τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών κατά την διάρκεια των τελευταίων 18 ετών.
The purpose of this diploma thesis is to analyze profitable trading strategies. In other words, the performance (Profit / Loss) of FTSE capitalization shares will be studied and calculated for the past 18 years using three strategies used for trading to verify the profitability of these strategies. Initially, reference is made to the stock market history. Starting in the 11th century, we are talking about the way in which the peoples of that era were buying and selling, as well as the great geographical significance of Belgium to the development of the stock markets later on. Describes the attempt to create the first stock market without the existence of stock, and the definitions of the stock market, indices and trading are given. A detailed description of the technical analysis and its strategies is then made. As far as the technical analysis is concerned its definition is given and its differences are presented with the fundamental analysis. Describe the graphical analysis techniques as well as the techniques that recognize the reversal or continuation of the trend. In addition, we refer to the various technical analysis strategies. Here is a detailed description and how to calculate the three strategies we will use in analyzing stock prices. Finally, FTSE stock indexes are being studied. The profit or loss resulting from stock price fluctuations over the past 18 years is calculated based on the method of calculating the index.
Λέξη κλειδί :Κινητός μέσος όρος
Τάση
Δείκτες
Ταλαντωτές
Σημαία
Trading
MACD
RSI
Fibonacci
Head and Shoulders
Διαθέσιμο από :2019-04-10 19:41:36
Ημερομηνία έκδοσης :09/07/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-10 19:41:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lymperopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf