ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
Εναλλακτικός τίτλος :Development prospects of the Greek tourism industry
Δημιουργός :Δουλαβέρη, Δέσποινα
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA μερικής φοίτησης 2016-2018
Φυσική περιγραφή :100 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7003
Περίληψη :Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει ο ελληνικός εισερχόμενος τουρισμός από τη μεριά αφενός όσων κατέχουν διοικητικές θέσεις στον κλάδο και αφετέρου όσων αποδέχονται τη διοίκηση. Οι δύο άξονες που συνθέτουν το κυρίως θέμα είναι σε αρχικό στάδιο ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και μεταγενέστερα, η διερεύνηση όσων από αυτούς τους παράγοντες επηρεάζουν θετικά την ελκυστικότητα του εισερχόμενου τουρισμού και συνεπώς καθορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξής του. Τα παραπάνω ζητήματα διερευνήθηκαν τόσο μέσα από μία λεπτομερή βιβλιογραφική και αρθρογραφική επισκόπηση αναφορικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση και την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, όσο και με τη διεξαγωγή συνδυασμού ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη από το χώρο του τουρισμού, τα οποία κρίθηκε ότι ήταν σε θέση να δώσουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες πάνω στα ερωτήματά μας. Ακολούθως και βάσει των απαντήσεων που συλλέχθηκαν από αυτές, διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της ποσοτικής έρευνας, το οποίο και απευθύνθηκε σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων. Μέσα από έναν συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων, καταλήξαμε τελικώς στον προσδιορισμό των τεσσάρων κύριων παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν θετικά στην ελκυστικότητα του ελληνικού εισερχόμενου τουρισμού. Η εμπέδωση της «δημόσιας ασφάλειας» συνιστά τον παράγοντα, ο οποίος επιδρά περισσότερο από όλους στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών στη χώρα μας. Ακολουθούν η «αναβάθμιση της παρεχόμενης τουριστικής εκπαίδευσης» με στόχο την ένταξη περισσότερο καταρτισμένων αποφοίτων στις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και ο παράγοντας προσέλκυσης «επενδύσεων», ο οποίος θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Τέταρτο και τελευταίο παράγοντα συνιστά η βελτίωση των «ξενοδοχειακών υποδομών», η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη και άλλων ειδών τουρισμού.
The subject of this diploma thesis is the development prospects of the Greek inbound tourism on behalf of those who hold administrative positions and those who accept administration. The first chapter analyzes the factors affecting demand and supply of tourist service in Greece. Experienced and honored general managers in the tourism industry gave an interview about factors that affect the development prospects of Greek tourism. Subsequently, we formed a questionnaire survey addressed to all management levels. Combined these two methods of analysis, quantitative and qualitative research, we concluded to the most considerable factors that determine positively the attractiveness of the Greek inbound tourism. «Safety» is the most vital factor that allows the approach of inbound tourists in Greece. Then, the «upgrading of the tourism education» contributes to the integration of trained executives to the tourist companies. The «investments», the third factor, will reinforce the competitiveness of Greek tourism. Finally, the improvement of «hotel infrastructure» will contribute to the development of more types of tourism.
Λέξη κλειδί :Προοπτικές ανάπτυξης
Ασφάλεια
Τουριστική εκπαίδευση
Επενδύσεις
Ξενοδοχειακές υποδομές
Development prospects
Safety
Tourism education
Investments
Hotel infrastructure
Διαθέσιμο από :2019-04-10 13:32:05
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-10 13:32:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Doulaveri_2018.pdf

Τύπος: application/pdf