ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και κεφαλαιαγορά: το θεσμικό πλαίσιο του λεγόμενου "anti-money laundering"
Εναλλακτικός τίτλος :Money laundering and capital market: the institutional framework of "anti-money laundering"
Δημιουργός :Τζουανόπουλος, Ιωάννης
Συντελεστής :Ταρνανίδου, Χριστίνα (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA part time
Φυσική περιγραφή :47 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7001
Περίληψη :Το οικονομικό έγκλημα έχει λάβει τα τελευταία χρόνια σημαντικές διαστάσεις και αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες οικονομικής και κοινωνικής εκτροπής. Το οικονομικό έγκλημα δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το κοινό ποινικό έγκλημα και η εμπειρία έχει δείξει ότι η αντιμετώπισή του έγκειται στην ύπαρξη αποτελεσματικών ρυθμιστικών μηχανισμών, ευέλικτων ελεγκτικών και διωκτικών υπηρεσιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνδεση της ενέργειας του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω της κεφαλαιαγοράς (τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο), με τις θεσμικές λειτουργίες της Κεφαλαιαγοράς προς αντιμετώπιση του φαινομένου. Για αυτό τον σκοπό, η παρούσα εργασία αναλύει και περιγράφει το φαινόμενο για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος σε όλες τις διαφορετικές φάσεις του, ενώ ταυτόχρονα περιγράφει και τις βασικές νομοθετικές και θεσμικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται παγκοσμίως αλλά και εντός των συνόρων. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι ακόμα και οι νομοθετικές διατάξεις και οι ρυθμιστικοί κανονισμοί από τα διαφορετικά θεσμικά όργανα δεν καταφέρνουν να καταστείλουν επιτυχώς το φαινόμενο.
Economic crime has taken on important dimensions in recent years and is one of the main causes of economic and social diversion. Financial crime does not have the same characteristics as the common criminal offense while experience has shown that its treatment lies in the existence of effective regulatory mechanisms, flexible audit and prosecution services. The purpose of this paper is to link money laundering through the capital market (both nationally and internationally), with the institutional functions of the Capital Market to address the phenomenon. For this purpose, this thesis analyzes and describes the phenomenon of money laundering in all its different phases, while at the same time it describes the basic legislative and institutional regulations applied both globally and nationally. In conclusion, it appears that even the legislative provisions and regulations of the different institutions fail to successfully suppress the phenomenon.
Λέξη κλειδί :Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Κεφαλαιαγορά
Θεσμικό πλαίσιο
Money laundering
Capital market
Institutional framework
Διαθέσιμο από :2019-04-09 00:03:50
Ημερομηνία έκδοσης :05/15/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-09 00:03:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzouanopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf