ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Improving quality of hospital services with the help of Internet of Things (IoT)
Εναλλακτικός τίτλος :Βελτίωση της ποιότητας των νοσοκομειακών υπηρεσιών με την βοήθεια του ΙοΤ
Δημιουργός :Brukhanda, Serhiy
Μπρουχάντα, Σεργκί
Συντελεστής :Kardaras, Dimitris (Επιβλέπων καθηγητής)
Kouretas, Georgios (Εξεταστής)
Philippopoulos, Apostolis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA part time 2016-2018
Φυσική περιγραφή :59 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6999
Περίληψη :This dissertation presents a comprehensive overview of IoT paradigm and further narrows its scope to available applications within the healthcare domain. Additionally, a decision-making tool is developed in order to aid policy makers and healthcare managers in their effort to improve existing healthcare systems with the help of IoT applications. The decision-making tool at its core uses a model that is constructed based on current and past literature and consists of criteria that affect the quality of healthcare services provided by hospitals, taking into account the direct influence that IoT applications have on quality. A survey was conducted in order to test the decision-making tool by collecting 15 questionnaires submitted by medical experts from hospitals and clinics of the city of Athens, Greece. The survey produced results that have important implications for managerial decision-making within the healthcare domain. One important finding is that hospital institutions should prioritize the implementation or improvement of existing Electronic Health Records (EHR) and Personalized Care systems, because they have a significant impact on improving the overall quality of hospital services. Also, medical experts consider privacy and data protection to be of outmost importance, thus healthcare institutions should take all the necessary steps to ensure that their information systems provide an adequate level of protection to patients’ personal data.
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα του Ίντερνετ των Πραγμάτων (ΙοΤ), με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στις ΙοΤ εφαρμογές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, αναπτύσσεται ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους ηγέτες στον χώρο της υγείας στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν τα υπάρχοντα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης με τη βοήθεια των IoT εφαρμογών. Το εργαλείο λήψης αποφάσεων στον πυρήνα του χρησιμοποιεί μοντέλο το οποίο κατασκευάστηκε βάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αποτελείται από μεταβλητές που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων νοσοκομειακών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση επίδραση των IoT εφαρμογών πάνω στην ποιότητα. Στα πλαίσια της έρευνας που διεξήχθη για τη δοκιμή του εργαλείου λήψης αποφάσεων, συλλέχθηκαν 15 ερωτηματολόγια από ιατρικούς εμπειρογνώμονες στον χώρο της υγείας από νοσοκομεία και κλινικές της Αθήνας, Ελλάδα.Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι τα νοσοκομειακά ιδρύματα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εφαρμογή ή τη βελτίωση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας και των συστημάτων εξατομικευμένης φροντίδας, διότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Επίσης, οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική, με αποτέλεσμα τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα συστήματα πληροφοριών τους να παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.
Λέξη κλειδί :Internet of Things
Healthcare
Applications
IoT
Ίντερνετ των Πραγμάτων
Υγειονομική περίθαλψη
Εφαρμογές
Διαθέσιμο από :2019-04-09 00:17:43
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-09 00:17:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Brukhanda_2019.pdf

Τύπος: application/pdf