ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική απάτη και διεθνή λογιστικά σκάνδαλα
Εναλλακτικός τίτλος :Fraud accounting and international accounting scandals
Δημιουργός :Παπακώστα, Αργυρώ
Papakosta, Argyro
Συντελεστής :Δεδούλης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA full time
Φυσική περιγραφή :104 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6993
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η λογιστική τηςαπάτης και τα μεγάλα διεθνή λογιστικά σκάνδαλα που προέκυψαν, ως αποτέλεσμα τηςάσκησης παραπλανητικών λογιστικών χειρισμών. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται συγκεκριμένα, η εννοιολογική τοποθέτηση της απάτης, τα χαρακτηριστικά της και οικατηγορίες στις οποίες μπορεί εκείνη να ενταχθεί, οι εξωγενείς δηλαδή μορφές απάτης,η εταιρική απάτη και η εκ των έσω, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραποίηση τωνχρηματοοικονομικών καταστάσεων που αποτελεί προέκταση της τελευταίας.Σύμφωνα με το ACFE (2016), ως απάτη ορίζεται η σκόπιμη διαστρέβλωση τηςοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης, η οποία επιτυγχάνεται με εκ προθέσεωςανακρίβειες ή παραλήψεις ποσών ή γνωστοποιήσεων, με σκοπό την εξαπάτηση τωνχρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Παράλληλα, αναλύονται διεξοδικά οικυριότερες θεωρίες εταιρικής διακυβέρνησης - η θεωρία αντιπροσώπευσης, η θεωρία επιτροπείας, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η θεωρία των ενδιαφερομένων, η θεωρίατης νομιμότητας και η πολιτική οικονομία – προκειμένου μέσα από αυτές ναερμηευθούν οι παράγοντες που οδηγούν στη διενέργεια απάτης μέσα σε μίαεπιχείρηση.Με βάση τα παραπάνω, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τρία από ταμεγαλύτερα διεθνή λογιστικά σκάνδαλα που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ στις αρχές τηςνέας χιλιετίας, αυτά της Waste Management Inc., της Enron και της Lehman Brothers.Στη Waste Management Inc. κύριοι δράστες της απάτης υπήρξαν ο CEO και πρόεδροςτης εταιρείας, όπως και η ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen, οι οποίοι κατάφεραν ναδηλώσουν $1,7 δισ. εικονικά κέρδη στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. ΣτηνEnron ομοίως, κύριοι υπαίτιοι υπήρξαν δύο CEOs της εταιρείας και ξανά η Arthur Andersen, που με την απόκρυψη τεράστιων ποσών χρέους σε εκτός ισολογισμούλογαριασμούς οδήγησαν τους μετόχους σε απώλεια $74 δισ.. Στη Lehman Brothersαπό την άλλη, πρωταγωνιστές της απάτης ήταν τα ανώτατα διοικητικά της στελέχη καιη ελεγκτική εταιρεία Ernst and Young που με τη χρήση των Repos 105, δημιούργησαντην εντύπωση πως η τράπεζα είχε $50 δισ. περισσότερα μετρητά και άλλα τόσαλιγότερα σε τοξικά περιουσιακά στοιχεία. Κοινός παρανομαστής και των τριών αυτώνσκανδάλων φάνηκε πως ήταν το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης, έτσι όπως αυτόεκφράζεται μέσα από τη σύγκρουση συμφερόντων, την ασύμμετρη πληροφόρηση , τοσύστημα αποζημίωσης και την απληστία των στελεχών.Τόσο το σκάνδαλο της Waste Management Inc., όσο και εκείνα της Enron καιτης Lehman Brothers, μαζί και με μία ακόμη πληθώρα λογιστικών σκανδάλων ανά τονκόσμο, αποκάλυψαν το έλλειμμα του ρυθμιστικού συστήματος, απαιτώντας έτσι τηνεπιτακτική ανάγκη για σοβαρή εποπτεία συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, όπως η κατάσταση ρευστότητας, η ικανότητα αποπληρωμής του χρέους και η επιτυχία τηςεπιχείρησης (Mawutor, 2014).
Τhe main subject of this thesis is fraud accounting and international accounting scandals that resulted from the exercise of misleading financial statements’ accounting manipulations. In particular, the first part presents the concept of fraud, its characteristics and the categories to which it may be included, such as exogenous,corporate and internal fraud, with particular emphasis on the falsification of the financial statements, an extension of the latter one. According to ACFE (2016),accounting fraud is defined as the verification of the deliberate distortion of an enterprise's financial situation, which is achieved with the intention of inaccuracies or omissions of amounts or disclosures, in order to deceive users of the financial statements. At the same time, the main theories of corporate governance - agency theory, stewardship theory, corporate social responsibility, stakeholder theory,legitimacy theory and political economy - are analyzed in detail to explain the factors leading to accounting fraud within one business.The second part presents three of the worst international accounting scandals that took place in the USA at the dawn of millennium, those of Waste Management Inc., Enron and Lehman Brothers. At Waste Management Inc. the main perpetrators of the fraud were the CEO and Chairman of the firm, as well as the audit firm Arthur Andersen. Together they managed to report $ 1.7 billion in fake earnings. In Enron likewise, the main players were two CEOs of the company and again the audit firm Arthur Andersen. Together they led shareholders to a loss of $ 74 billion, by hiding huge amounts of debt in off-balance sheet accounts. At Lehman Brothers on the other hand, the protagonists of fraud were company’s executives and the audit firm Ernst and Young. Together they created the impression that the bank had $ 50 billion more cash and $ 50 billion less in toxic assets, disguised as sales by using Repos 105. The common denominator of these three scandals turned out to be the agency problem, expressed through the conflict of interests, information asymmetry, the compensation system and the greed of the executives.Βoth the scandal of Waste Management Inc.and those of Enron and Lehman Brothers, in combination with a huge number of accounting scandals around the world,have revealed the regulatory deficit, thus requiring the urgent need for serious oversight of specific performance indicators, such as liquidity, solvency and the success of the business (Mawutor, 2014).
Λέξη κλειδί :Λογιστική της απάτης
Διεθνή λογιστικά σκάνδαλα
Θεωρίες εταιρικής διακυβέρνησης
Enron
Lehman Brothers
Fraud accounting
Ιnternational accounting scandals
Corporate governance theories
Enron
Lehman Brothers
Διαθέσιμο από :2019-04-07 17:07:15
Ημερομηνία έκδοσης :15/10/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-07 17:07:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papakosta Argyro_2018.pdf

Τύπος: application/pdf