ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάπτυξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου με στόχο την ανάπτυξη θεματικής ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη
Εναλλακτικός τίτλος :Development of an integrated business plan for a thematic hotel project in Santorini
Δημιουργός :Καρβέλα, Βασιλεία
Συντελεστής :Δράκος, Αναστάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Δεδούλης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA μερικής φοίτησης 2016-2018
Φυσική περιγραφή :77 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6991
Περίληψη :Σκοπός της εργασίας, είναι η κατάρτιση ενός λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου, έχοντας γνώση των κατάλληλων αριθμοδεικτών, που υποδεικνύουν τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις της ξενοδοχειακής επιχείρησης που θα δραστηριοποιηθεί στη Σαντορίνη, το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας, τις ανάγκες σε εισροές και ανθρώπινο δυναμικό, τις προβλέψεις των πωλήσεων, τα κόστη κ.α. Ταυτόχρονα, απαιτεί την άριστη κατανόηση και ερμηνεία των δεικτών αυτών από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα, ώστε να οδηγηθούν στα σωστά συμπεράσματα και να προχωρήσουν στη χρηματοδότηση ή όχι της επιχειρηματικής ιδέας.Στόχος να προσδιορίσουμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις προτιμήσεις των επισκεπτών μέσω επίσημων στατιστικών στοιχείων που καταγράφονται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, να εξετάσουμε τους παράγοντες προσδιορισμού της μέσης τιμής διανυκτέρευσης και τέλος, να αξιολογήσουμε χρηματοοικονομικά την επένδυση.Τα δεδομένα και οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη και ανάλυση των εσόδων, τα κόστη λειτουργίας, την ανάλυση ανταγωνισμού, την ανάλυση τιμών διανυκτέρευσης, τα κόστη επένδυσης, τις προβλέψεις των ταμειακών ροών, καθώς και την χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης, είναι αποτέλεσμα έρευνας ανταγωνισμού και στατιστικών στοιχείων που αντλήθηκαν από εγκεκριμένους δημόσιους φορείς.
The purpose of this study is to develop a detailed business plan, having knowledge of the appropriate ratios, indicating the financial requirements of the hotel business operating in Santorini, the operating timetable, the input and human resources requirements, the sales forecasts, costs etc. At the same time it requires an excellent understanding and interpretation of these indicators, by all the departments involved, in order to lead to the right conclusions and to proceed to the financing of the business idea or not. We aim to identify the factors that define visitors preferences through official statistics recorded by the Association of Greek Tourist Enterprises, analyze the factors determining the average night price and finally evaluate the investment. The data and ratios that used for revenue forecasting and analysis, operating costs, competition analysis, overnight cost analysis, investment costs, cash flow forecasts and financial analysis of the investment, are the result of a competition investigation and statistics obtained from approved public forums.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματικό σχέδιο
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Παράγοντες προσδιορισμού
Πρόβλεψη
Ανάλυση
Business plan
Financial requirements
Identification factors
Forecast
Analysis
Διαθέσιμο από :2019-04-09 19:08:19
Ημερομηνία έκδοσης :02/28/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-09 19:08:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karvela_2019.pdf

Τύπος: application/pdf