ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρηματικές προθέσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εναλλακτικός τίτλος :Entrepreneurial intentions of students at secondary school
Δημιουργός :Γκιόκα, Μαρίνα
Συντελεστής :Σαλαβού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6980
Περίληψη :Η έννοια της επιχειρηματικότητας, που τόσο σημαντική είναι για τον σύγχρονο κόσμο, συνιστά μία αναπόσπαστη διαδικασία του επιχειρείν σε παγκόσμιο επίπεδο και αλληλεπιδρά με σχέση εξάρτησης, σε συνάρτηση με ποικίλους οικονομικούς και μη παράγοντες. Επίσης, έχει εντοπισθεί ότι η εκάστοτε επιχειρηματική πρόθεση των ατόμων, γεννιέται, πολύ συχνά, από μικρή, κιόλας, ηλικία και συγκεκριμένα από το στάδιο της εφηβείας του ανθρώπου.Η παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύει τις επιχειρηματικές προθέσεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο από θεωρητικής σκοπιάς, όσο και από πρακτικής. Πιο αναλυτικά, το έγγραφο αυτό, απαρτίζεται από δύο (2) κύρια τμήματα.Στο πρώτο, παρουσιάζεται η θεωρητική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας του ζητήματος των επιχειρηματικών προθέσεων και γενικότερα της έννοιας της επιχειρηματικότητας, ενώ στο δεύτερο τμήμα αυτής, πραγματοποιείται μία πρωτογενής έρευνα για το ζήτημα των επιχειρηματικών προθέσεων, χρησιμοποιώντας το βασικό εργαλείο του ερωτηματολόγιου το οποίο και διαμοιράστηκε σε μαθητών Β και Γ λυκείου, σε ένα συγκεκριμένο σχολείο όπως θα φανεί και στην συνέχεια της διπλωματικής εργασίας.Σκοπός της έρευνας αυτής, είναι να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τους παράγοντες και τα αίτια τα οποία οδηγούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών προθέσεων, σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
The concept of entrepreneurship, which is so important to the modern world, is an indivisible business process at the global level and interacts with a relationship of dependencies, in conjunction with a variety of economic and non-factors. It has also been found that the individual's business intention is often born from a very small age, and in particular from the stage of puberty.This diploma thesis analyzes the entrepreneurial intentions of secondary school students both from a theoretical point of view and from practice. More specifically, this document consists of two (2) main sections. The first one presents a theoretical review of the existing bibliography of the issue of business intentions and the concept of entrepreneurship in general, while in the second part there is a primary research on the subject of business intentions, using the main tool of the questionnaire which was divided into students of B and C high school, in a particular school as it will be seen later in the diploma thesis.The purpose of this research is to draw a safe conclusion on the factors and causes that lead to the development of business intentions in secondary school students.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματική πρόθεση
Επιχειρηματικότητα
Παράγοντες επιχειρηματικής πρόθεσης
Business intention
Entrepreneurship
Factors of business intention
Διαθέσιμο από :2019-04-02 23:10:48
Ημερομηνία έκδοσης :03/07/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-02 23:10:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkioka_2018.pdf

Τύπος: application/pdf