ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγκριση ευέλικτων (agile) μεθόδων με παραδοσιακές (waterfall) μεθόδους σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού
Εναλλακτικός τίτλος :Comparison of agile methodologies to traditional for software development companies
Δημιουργός :Γεωργόπουλος, Χρήστος
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6979
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία συγκρίνει τις σύγχρονες με τις ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού.Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, μέσω ερωτηματολογίων, σε Ελληνικές εταιρείες που έχουν υιοθετήσει τις ευέλικτες μεθόδους. Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει τα πλεονεκτήματα των ευέλικτων μεθόδων, τη βελτίωση της κουλτούρας και πρωτίστως να συνδέσει τις ευέλικτες μεθόδους με την απόδοση. Το θέμα θεωρώ είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και μέσα από την έρευνα κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε εμπειρικά στοιχεία για το Ελληνικό επιχειρείν.Η διπλωματική είναι χωρισμένη σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή στην οποία υπάρχει ο πρόλογος, το πρόβλημα, η συνεισφορά και η δομή της εργασίας.Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η θεωρητική προσέγγιση του θέματος μέσα από την Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Αρχικά θα ασχοληθούμε με τις εισαγωγικές μας έννοιες που είναι το λογισμικό και τα μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στις παραδοσιακές μεθόδους. Θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους και θα εξετάσουμε τη δημοφιλέστερη παραδοσιακή μέθοδο που είναι το μοντέλο του καταρράκτη. Έπειτα θα περάσουμε στις ευέλικτες μεθόδους. Θα δούμε πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, εφαρμογές τους και θα αναλύσουμε τη δημοφιλέστερη μέθοδο που είναι το scrum.Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα είδη της έρευνας και το γιατί επέλεξα ποσοτική μέθοδο. Επιπλέον θα παρουσιάσω το ερωτηματολόγιό μου, τη δομή του, το δείγμα μου και τα δημογραφικά μου στοιχεία. Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει τα αποτελέσματα της έρευνας και τις μεθόδους στατιστικής που χρησιμοποιήσαμε. Τέλος το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει τα συμπεράσματα της διπλωματικής και σχόλια πάνω σε αυτά.
This essay compares agile methodologies to traditional waterfall. I followed qualitative research with questionnaires. The essay is divided in five chapters. The first chapter is the introduction. The second one focuses on the theory of both methodologies. The third chapter describes the research methodologies. The fourth is describing the results of the results of the research.The last chapter contains the conclusions.
Λέξη κλειδί :Ευέλικτη μέθοδος
Καταρράκτης
Λογισμικό
Agile method
Waterfall
Software
Διαθέσιμο από :2019-04-02 22:19:21
Ημερομηνία έκδοσης :02/06/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-02 22:19:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Georgopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf