ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της καταχρηστικής επίβλεψης στο εργασιακό αποτέλεσμα: ο ρυθμιστικός ρόλος των θεμελιωδών στοιχείων προσωπικότητας και των πολιτικών δεξιοτήτων του θύματος
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of abusive supervision on work efficiency; The regulatory role of victim’s core self-evaluations and political skills
Δημιουργός :Κωστοπούλου, Χριστίνα
Συντελεστής :Καπουτσής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος (Εξεταστής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα.
Φυσική περιγραφή :77 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6977
Περίληψη :Η καταχρηστική επίβλεψη ή ο εργασιακός εκφοβισμός όπως συνήθως αναφέρεται, έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές από τότε που το φαινόμενο αυτό πήρε όνομα και άρχισε να μελετάται. Η καταχρηστική επίβλεψη δεν είναι κάποιο σύγχρονο φαινόμενα, πάντα υπήρχε, ερευνάται πια, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό αποτέλεσμα. Το εργασιακό αποτέλεσμα εκτός από την απόδοση και επίδοση των εργαζόμενων, έχει και οικονομική διάσταση, βασική συνιστώσα για την εύρωστη λειτουργία μια επιχείρησης. Πρόσφατες μελέτες πάνω στην οργανωσιακή συμπεριφορά κατέδειξαν το φαινόμενο και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει το χαρακτηριστικά του, τις μορφές του, την επίδραση του καθώς και μεθόδους αντιμετώπισης του. Θεωρώντας δεδομένο ότι ο εργασιακός εκφοβισμός ασκείται πρωτίστως από τους επικεφαλής ομάδων, τμημάτων, διευθύνσεων και ούτω καθεξής, στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της καταχρηστικής επίδρασης στο εργασιακό αποτέλεσμα, υπό την παρουσία των θεμελιωδών στοιχείων της προσωπικότητας και των πολιτικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων. Τα αποτελέσματα, παρότι σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ασαφή, για τους λόγους που θα αναφέρουμε σε επόμενη ενότητα, επιβεβαίωσαν τις αρχικές μας υποθέσεις. Βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και δεξιότητες των εργαζόμενων παίζουν καίριο ρόλο στην αντίληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Abusive supervision or workplace bullying, as commonly said, has been a concern for many researchers since this phenomenon took its name. Abusive supervision is not something new, it always existed and it’s one of the main factors influencing the work efficiency. The work efficiency, in addition to the employees’s performance, has also an economic dimension, it is an important component for business health. Recent studies on organizational behavior have demonstrated the phenomenon and tried to create a framework that includes its features, its forms, its effect and methods of dealing with it. Considering that workplace bullying is mainly practiced by supervisors, our research studies the effect of abusive supervision on work efficiency and the regulatory role of victim’s core self-evaluations and political skills in this relation. Although the results, in some areas were unclear, for the reasons we will mention in next chapter, they confirmed our hypotheses. The core self-evaluations and political skills, have a key role in understanding and addressing the abusive supervision.
Λέξη κλειδί :Καταχρηστική επίβλεψη
Εργασιακός εκφοβισμός
Εργασιακό αποτέλεσμα
Θεμελιώδη στοιχεία προσωπικότητας
Πολιτικές δεξιότητες
Abusive supervision
Workplace bullying
Work efficiency
Core self-evaluations
Political skills
Διαθέσιμο από :2019-04-01 13:36:58
Ημερομηνία έκδοσης :03/20/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-01 13:36:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kostopoulou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf