ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συνεισφορά των αρχαίων φιλοσόφων στη σύγχρονη ηγεσία
Εναλλακτικός τίτλος :The contribution of ancient philosophers in modern leadership
Δημιουργός :Βουτυράς, Νικήτας
Συντελεστής :Μπουραντάς, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Καπουτσής, Ηλίας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6976
Περίληψη :Μελετάται η συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, αλλά και μεγάλων ανδρών που είχαν άμεση σχέση με τη φιλοσοφία και το φιλοσοφικό πνεύμα, στο σύγχρονο management. Μέσω εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας επιλέγονται να αναλυθούν τα διδάγματα των 3 μεγάλων φιλοσόφων : Αριστοτέλη, Σωκράτη και Πλάτωνα. Επίσης, πρωταγωνιστούν και μεγάλες προσωπικότητες οι οποίες είχαν άμεση σχέση με τη φιλοσοφία, όπως ο Ξενοφών και ο Μέγας Αλέξανδρος. Κυριαρχούν τρεις κύριες θεματικές ενότητες. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα είδη κάποιων ηγετών, όπως ο χαρισματικός ηγέτης, ο νάρκισσος ηγέτης και ο ηγέτης 5ου επιπέδου, ο φιλοσοφικός ηγέτης, ο ποιμένας-βασιλέας και τέλος τίθεται η έννοια της υπερ-ηγεσίας. Η δεύτερη μεγάλη θεματική ενότητα θίγει ποικίλα θέματα του σύγχρονου management τα οποία αναλύονται μέσα από τα έργα των μεγάλων φιλοσόφων. Η τελευταία θεματική ενότητα, πραγματεύεται θέματα που άπτονται της επιστήμης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Παραδείγματα αποτελούν η διαχείριση ποικιλομορφίας όπως παρουσιάστηκε με το παράδειγμα του Μ. Αλεξάνδρου, η έννοια της δια βίου μάθησης σύμφωνα με τον Σωκράτη και η έννοια της παρακίνησης σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Βασικό στόχο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η επιθυμία για συνδυασμό των υπαρχόντων ιστορικών δεδομένων με την επιστήμη της σύγχρονης διοίκησης, έτσι ώστε να γίνουν πιο σαφή τα θέματα της σύγχρονης διοίκησης και ει δυνατόν να εμπλουτιστούν.
The contribution of ancient greek philosophers and other major figures , who relate directly with philosophy and the philosophical spirit, is studied concerning the modern management. Τhe teachings of 3 great philosophers ( Aristotle, Socrates, Plato ) are chosen to be analysed via an extensive bibliographical research. Moreover, other historically great personas who had a direct relation with philosophy, such as Xenophon and Alexander the Great take a central role in our analysis. 3 large topics take place. Initially, some species of leaders are analysed, like the charismatic leader, the narcissist leader, the philosopher leader, the shepherd- king and a reference concerning the super-leadership is made. The second topic is about a variety of principles of modern management, that are analyzed via the lessons of the great philosophers. The last topic presents situations that the science of Human Resources must confront. The examples given are about the administration of multicultural environments as shown from the example of Alexander the Great, the concept of lifelong learning according to Socrates and lastly the principle of motivation according to Aristotle. The major goal of the current study is the desire to form a link between the historical data and the science of modern leadership, in hope to shed some more light to the topics of modern leadership and if possible to enrich them.
Λέξη κλειδί :Φιλόσοφοι
Ηγέτης
Μέγας Αλέξανδρος
Αριστοτέλης
Πλάτωνας
Philosophers
Leader
Alexander the Great
Aristotle
Plato
Διαθέσιμο από :2019-04-01 21:20:24
Ημερομηνία έκδοσης :02/25/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-01 21:20:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Voutyras_2018.pdf

Τύπος: application/pdf