ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανταγωνιστική τιμολόγηση και συμπεριφορά καταναλωτή στην ελληνική αγορά καλλυντικών
Εναλλακτικός τίτλος :Competitive pricing and consumer behavior in the beauty market in Greece
Δημιουργός :Παλαιολόγος, Ιωάννης
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωστής (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρηγοπούλου, Ειρήνη (Εξεταστής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA full time 2016-2018
Φυσική περιγραφή :86 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6975
Περίληψη :Η εργασία περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες: την τιμολόγηση των ανταγωνιστριών εταιριών στην αγορά καλλυντικών και τη συμπεριφορά των καταναλωτών μέσα σε αυτή. Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρίας Sephora και συνεπώς αντιμετωπίζει τους δύο άξονες σε σχέση με αυτή. Όσον αφορά την τιμολόγηση συλλέχθηκαν τιμές από ένα μεγάλο εύρος προϊόντων μεταξύ των κορυφαίων εταιριών του κλάδου με τη μέθοδο των μυστικών επισκέψεων και στη συνέχεια αναλύθηκαν με τη βοήθεια εργαλείων του Microsoft Office Excel. Η καταναλωτική συμπεριφορά μελετήθηκε με βάση μια πρωτογενή έρευνα μέσω της συμπλήρωσης πρωτότυπων ερωτηματολογίων. Διανεμήθηκαν και συγκεντρώθηκαν περισσότερα από τριακόσια ερωτηματολόγια στο νομό Αττικής, τα αποτελέσματα των οποίων επίσης αναλύθηκαν με τη βοήθεια του Microsoft Office Excel. Η εργασία δομείται σε έξι κύριες ενότητες οι οποίες είναι: εισαγωγή, θεωρητική επισκόπηση, ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της εταιρίας, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συμπεράσματα - προτάσεις. Στο τέλος παρατίθενται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και τα παραρτήματα. Ερευνητικοί στόχοι προς επίτευξη είναι η παρουσίαση της εταιρίας και του περιβάλλοντός της κατά τρόπο ακριβή και ρεαλιστικό και η διεξαγωγή έρευνας τιμολόγησης και έρευνας αγοράς προκειμένου να συλλεχθούν επαρκή, σαφή και ακριβή δεδομένα σε συνεννόηση με την ενδιαφερόμενη εταιρία και τον επιβλέποντα καθηγητή. Η συμβολή της παρούσας έρευνας, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, είναι σημαντική διότι ενσωματώνει τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης της τελευταίας δεκαετίας και ταυτόχρονα παρέχει πληροφορίες και για τις τρεις μεγάλες αλυσίδες καλλυντικών. Συνεπώς προσφέρει πολύτιμη γνώση στις ομάδες ενδιαφερομένων γύρω από τον χώρο των καλλυντικών και μπορεί να λειτουργήσει ως “φωτογραφικό στιγμιότυπο” για την αγορά και τον χρόνο που γράφτηκε. Επιπλέον μπορεί φυσικά να αξιοποιηθεί από τα Sephora ως “πυξίδα” στη λογική της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον της και της καλύτερης εξέλιξής της.soft Office Excel. Η καταναλωτική συμπεριφορά μελετήθηκε με βάση μια πρωτογενή έρευνα μέσω της συμπλήρωσης πρωτότυπων ερωτηματολογίων. Διανεμήθηκαν και συγκεντρώθηκαν περισσότερα από τριακόσια ερωτηματολόγια στο νομό Αττικής, τα αποτελέσματα των οποίων επίσης αναλύθηκαν με τη βοήθεια του Microsoft Office Excel. Η εργασία δομείται σε έξι κύριες ενότητες οι οποίες είναι: εισαγωγή, θεωρητική επισκόπηση, ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της εταιρίας, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συμπεράσματα - προτάσεις. Στο τέλος παρατίθενται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και τα παραρτήματα. Ερευνητικοί στόχοι προς επίτευξη είναι η παρουσίαση της εταιρίας και του περιβάλλοντός της κατά τρόπο ακριβή και ρεαλιστικό και η διεξαγωγή έρευνας τιμολόγησης και έρευνας αγοράς προκειμένου να συλλεχθούν επαρκή, σαφή και ακριβή δεδομένα σε συνεννόηση με την ενδιαφερόμενη εταιρία και τον επιβλέποντα καθηγητή. Η συμβολή της παρούσας έρευνας, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, είναι σημαντική διότι ενσωματώνει τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης της τελευταίας δεκαετίας και ταυτόχρονα παρέχει πληροφορίες και για τις τρεις μεγάλες αλυσίδες καλλυντικών. Συνεπώς προσφέρει πολύτιμη γνώση στις ομάδες ενδιαφερομένων γύρω από τον χώρο των καλλυντικών και μπορεί να λειτουργήσει ως “φωτογραφικό στιγμιότυπο” για την αγορά και τον χρόνο που γράφτηκε. Επιπλέον μπορεί φυσικά να αξιοποιηθεί από τα Sephora ως “πυξίδα” στη λογική της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον της και της καλύτερης εξέλιξής της.
This thesis is divided into two main parts; competitive pricing among the major companies in the beauty market and cosnumer behavior within the market. It was conducted on behalf of Sephora. As it concerns about pricing, prices from a wide range of products were collected among the top companies of the industry, via mystery shopping, and then analyzed using the tools of Microsoft Office Excel. Consumer behavior was studied on the basis of a primary survey by completing original questionnaires. More than three hundred questionnaires were distributed and gathered in the prefecture of Attica. The results were also analyzed using Microsoft Office Excel. The thesis is structured in six main chapters which are: introduction, theoretical overview, analysis of the company's existing situation, methodology, results, conclusions - proposals. Finally, the literature used and the annexes are presented. Presenting the company and its environment in an accurate and realistic way and conducting a pricing and market research to collect sufficient, clear and accurate data in collaboration with the company and supervisor are the research objectives to be achieved. The contribution of this research, both scientific and business purposes, is important because it integrates the effects of the last decade's economic recession and at the same time provides information about the three major cosmetic companies. Consequently, it offers valuable insight to stakeholders concerning the beauty industry.
Λέξη κλειδί :Τιμολόγηση
Συμπεριφορά
Καλλυντικά
Pricing
Behavior
Cosmetics
Διαθέσιμο από :2019-03-31 22:22:16
Ημερομηνία έκδοσης :10/16/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-31 22:22:16
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Palaiologos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf