ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των υπηρεσιών fintech στον τραπεζικό κλάδο
Δημιουργός :Τσελέντης, Σπυρίδων Γ.
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασιλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6974
Περίληψη :Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται ένα κύμα ανανέωσης και καινοτομίας το οποίο καιπροκαλεί σημαντικές αλλαγές τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο εγχώριο χρηματοοικονομικό περιβάλλονμε πρωταγωνιστές τις τράπεζες. Η ραγδαία αλλαγή των προτιμήσεων του καταναλωτή, η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών, το αυξημένο επίπεδο ανταγωνισμού καθώς και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο συντείνουν στην ενίσχυση του φαινομένου του digital disruption και τη θέση των τεχνολογιών Fintech σε ρόλο πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον τραπεζικό κλάδο. Το φαινόμενο αυτό καθώς κι η γενικότερη επίδρασή του στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα παρουσιάζεται κι αναλύεται στην παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία έχει στηριχθεί τόσο σε εγχώρια όσο και σε διεθνή βιβλιογραφία. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος όπουδιασαφηνίζεται ο όρος Fintech και παρουσιάζονται οι κλάδοι στους οποίος διαχωρίζεται. Ακολούθως στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εξελικτική πορεία αυτών τόσο στο εγχώριο όσο και στο παγκόσμιο στερέωμα κι έπεται στο τρίτο κεφάλαιο η ανάλυση των αλλαγών που επέφεραν στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η εν λόγω ανάλυση αφορά τόσο στον τομέα των πληρωμών όσο και στον τομέα της αποταμίευσης, των επενδύσεων και του δανεισμού. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ηεπίδραση των Fintech στις συνήθειες των πελατών μέσα από τη συνέντευξη του κου Καλογεράκη Κωνσταντίνου, υπευθύνου της διεύθυνσης ψηφιακών καναλιών της Εθνικής Τράπεζας. Επιπρόσθετα για την περαιτέρω έρευνα αυτής της επίδρασης παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας η οποία διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου το οποίο σχεδιάσθηκε με τη χρήση του surveymonkey.com και διαμοιράσθηκε ηλεκτρονικά. Στο κεφάλαιο πέντε εξετάζεται η σχέση μεταξύ των Fintech και του παραδοσιακού τραπεζικού περιβάλλοντος, όπου και μελετάται η πρόκληση που αυτές θέτουν στο υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η θέση που διατηρούν οι τράπεζες έναντι αυτού καθώς κι η δυνατότητα ύπαρξης και λειτουργίας ενός υβριδικού μοντέλου όπου θα συνυπάρχουν τόσο τα ψηφιακά όσο και τα παραδοσιακά τραπεζικά δίκτυα. Εν κατακλείδι στο κεφάλαιο έξι παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της συνολικής έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Τράπεζες
Ανταγωνισμός
Fintech
Digital disruption
Digital transformation
Διαθέσιμο από :2019-03-30 11:25:59
Ημερομηνία έκδοσης :03/30/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-30 11:25:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tselentis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf