ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επίδραση των εταιρικών πόρων στην εταιρική απόδοση
Εναλλακτικός τίτλος :Impact of firm resources on corporate performance
Δημιουργός :Αρβανίτη, Ισμήνη
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA πλήρους φοίτησης 2016-2018
Φυσική περιγραφή :83 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6969
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην απόδοση μιας επιχείρησης, η οποία προκύπτει από το συνδυασμό των πόρων, των ικανοτήτων και των πλεοναζόντων πόρων που διαθέτει, τα οποία αποτελούν και τις κύριες κατηγορίες των μεταβλητών που εξετάζει η έρευνα. Ο συσχετισμός των πόρων και ικανοτήτων με την εταιρική απόδοση αποτελεί μείζον θέμα που απασχολεί κάθε οργανισμό καθώς έτσι προκύπτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που καθορίζει τη θέση του στον εκάστοτε επιχειρησιακό κλάδο. Συνεπώς, η προσπάθεια για την κατανόηση της απόδοσης (χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική) και ο συνδυασμός της με τους πόρους που διαθέτει και διαχειρίζεται μια επιχείρηση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στο στρατηγικό μάνατζμεντ.Αρχικά γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο, στη Θεωρία πόρων και ικανοτήτων (Resource-Based View - RBV) και στη συνέχεια ορίζονται οι πόροι, οι ικανότητες, οι πλεονάζοντες πόροι και η απόδοση. Αναλύοντας το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας και την έννοια των πόρων, αναπτύσσονται σχετικοί ορισμοί για να κατανοηθεί η κλίμακα και το εύρος του συγκεκριμένου ζητήματος. Εφαρμόζοντας τη θεωρία, παρουσιάζονται ερευνητικές προτάσεις για να γίνει δοκιμή στη Θεωρία πόρων και ικανοτήτων. Συμπληρώνοντας το θεωρητικό υπόβαθρο, παρουσιάζεται το δείγμα και οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι παραπάνω μεταβλητές είναι σημαντικές και δεν υπάρχουν υψηλές συσχετίσεις μεταξύ τους. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την οικονομετρική ανάλυση καταλήγουν στο ότι οι πόροι, οι ικανότητες και οι πλεονάζοντες πόροι επηρεάζουν εξίσου τη χρηματοοικονομική και τη μη χρηματοοικονομική απόδοση μιας επιχείρησης και μπορούν να αποτελέσουν κύριες πηγές βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, κάτι το οποίο αναζητά κάθε επιχειρησιακή οντότητα.
The purpose of this dissertation is to demonstrate in detail how an organizational performance is affected by its resources, capabilities and slack resources, which are the main variables used in the survey. The correlation of resources and performance is a major fact that leads to the competitive advantage and defines the position of the organization in the whole competitive environment of an industry. Therefore, the analysis of the performance (financial and non-financial) and the combination of the resources that an organization manages, is a crucial part of strategic management.Initially, reference is made to the theoretical background, RBV, and then resources, capabilities, slack resources and performance are defined. By analyzing the theoretical background of the research and the concept of resources, relevant definitions are developed in order to understand the scale and breadth of the specific issue. Applying the theory, research proposals are presented to test the RBV. Complementing the theoretical background, the sample and the variables used in the survey are presented. The statistical analysis of the results showed that the variables are significant and there are no high correlations among them. According to the econometric findings the research concludes that resources, capabilities and slack resources affect both the financial and non-financial performance of a business, and can also be the main sources of a sustainable competitive advantage, something that every business entity is looking for.
Λέξη κλειδί :Εταιρική απόδοση
Πλεονάζοντες πόροι
Δυναμικές ικανότητες
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Πόροι
Performance
Slack resources
Dynamic capabilities
Competitive advantage
Resources
Διαθέσιμο από :2019-03-30 18:13:19
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-30 18:13:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Arvaniti_2018.pdf

Τύπος: application/pdf