ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημιουργία,ανάλυση και σημασία μακροοικονομικών δεικτών στην ελληνική οικονομία
Εναλλακτικός τίτλος :Macro-analysis of financial ratios in Greece
Δημιουργός :ΚορώνηςΝικόλαος,
Συντελεστής :Πατσουράτης,Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας,Γεώργιος (Εξεταστής)
Δημέλη,Σοφία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6961
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες με στόχο την ανάλυση της ελληνικής οικονομίας. Σκοπός κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών είναι η απεικόνιση της συνολικής εικόνας της οικονομίας, ο υπολογισμός οικονομικών δεικτών με στόχο το σωστό σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κοινωνικοοικονομικών πολιτικών. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν (ΑΕΠ), αποτελεί δείκτης – μέτρο ανάπτυξης μιας οικονομίας ενώ ταυτόχρονα δείκτες όπως η Ανεργία, η Ανταγωνιστικότητα, και άλλοι μακροοικονομικοί δείκτες αποτελούν μέτρο σύγκρισης του βιοτικού επιπέδου μιας κοινωνίας.Στο πρώτο μέρος της μελέτης μας, θα αναλύσουμε μια σειρά από μακροοικονομικούς δείκτες, σε θεωρητικό επίπεδο, αναφέροντας στοιχεία που τους καθιστούν σημαντικούς. Στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη δομή αυτών και τη συμπεριφορά τους σε τυχόν βελτίωση ή χειροτέρευσή τους. Στο δεύτερος μέρος της εργασίας, απεικονίζεται η κατάσταση και πορεία της ελληνικής οικονομίας μέσα από την πορεία των δεικτών για τη χρονική περίοδο από το 2000 έως το 2017. Με την καταγραφή των μακροοικονομικών δεικτών, σε ποσοτικά δεδομένα, και με τη βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε και να αναλύσουμε τις διακυμάνσεις της οικονομίας της Ελλάδας την εν λόγω περίοδο.
This study presents the most important economic indicators for the analysis of the Greek economy. The purpose of macro-analysis is to illustrate the overall picture of the economy, to calculate economic indicators for the right planning and more effective implementation of socio-economic policies. Gross Domestic Product (GDP) is an indicator of the growth rate of an economy, while indicators such as Unemployment, Competitiveness, and other macroeconomic indicators are a means of comparing the standard of living of a society.In the first part of our study, we will analyze a series of macroeconomic indicators on a theoretical level, indicating elements that make them important. Elements that will help us understand their structure and behavior in any improvement or deterioration.In the second part of the study, the situation and the course of the Greek economy are presented through the course of the indicators for the period 2000 to 2017. By recording the macroeconomic indicators in quantitative data, using tables and diagrams, try to describe and analyze the fluctuations of the Greek economy during this period.
Λέξη κλειδί :Μακροοικονομικοί δείκτες
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Ανταγωνιστικότητα
Ανεργία
Financial ratios
Gross Domestic Product
Competitiveness
Unemployment
Διαθέσιμο από :2019-03-31 18:07:08
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-31 18:07:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koronis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf