ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού μάρκετινγκ στην εταιρική απόδοση
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of internal marketing on business performance
Δημιουργός :Γιαούρτογλου, Δημήτρης
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αλέξανδρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6959
Περίληψη :Οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει πλέον βαθιά, ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι παράγοντας θεμελιώδους σημασίας, προκειμένου να επιτύχουν. Η γνώση που υφίσταται και διαχέεται εντός επιχείρησης, θεωρείται πλεονέκτημα, κεντρικής σημασίας, καθώς συνδέεται τόσο με την επιχειρησιακή αποδοτικότητα όσο και την ικανοποίηση του πελάτη. Έχει υποστηριχθεί ότι το Εσωτερικό Μάρκετινγκ (ΕΜ) είναι πιο σημαντικό από το εξωτερικό Μάρκετινγκ, ενώ το ΕΜ είναι παράγοντας κομβικής σημασίας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και απαραίτητη προϋπόθεση, για την εφαρμογή του εξωτερικού μάρκετινγκ. Την ίδια στιγμή, πολλοί ερευνητές συγκλίνουν στο ότι η υιοθέτηση μιας κουλτούρας προσανατολισμένης στο ΕΜ, είναι μια βασική διάσταση μιας πετυχημένης επιχείρησης στο πεδίο των υπηρεσιών, και η ικανοποίηση των εργαζομένων μπορεί να αυξηθεί, σε αντιστοιχία με την βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης. Το ΕΜ, αφορά στην αλλαγή της «παραδοσιακής» οπτική, όπου ο εργαζόμενος πλέον είναι ο εσωτερικός πελάτης, η εργασία το εσωτερικό προϊόν, και η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του οργανισμού, ενώ παράλληλα η έμφαση δίνεται στην εφαρμογή εκείνων των τεχνικών του μάρκετινγκ που σκοπεύουν στην πελατειακή ικανοποίηση, με τη μόνη διαφορά ότι ο πελάτης είναι ο εργαζόμενος. Οι εταιρίες που υιοθετούν το ΕΜ, απολαμβάνουν συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που είναι αδύνατο να αντιγραφούν από τον ανταγωνισμό, ενώ θεωρείται ότι, η έμφαση στον άνθρωπο αντί για τη θέση εργασίας, είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας και επιβίωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, συμβάλλει στην απόκτηση βιώσιμου, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε και στοιχειοθετήθηκε στατιστικά, η επίδραση του Εσωτερικού Μάρκετινγκ στην οικονομική απόδοση της εταιρείας.
Businesses have become more aware that human capital is a factor of fundamental importance in order to succeed. Knowledge that exists and diffuses within an enterprise is considered to be an asset of central importance as it relates to both operational efficiency and customer satisfaction.It has been argued that EM is more important than foreign Marketing, while EM is a key factor in providing high quality services and a prerequisite for the implementation of foreign marketing. At the same time, many researchers come to the same conclusion: the adoption of an EM-oriented culture is a key dimension of a successful service enterprise, and employee satisfaction can increase, in line with improved business performance. EM is associated with the change of the "traditional" view, where the employee is now the internal customer, job is the internal product, and the satisfaction of the internal customer must be in line with the organization's goals, while the emphasis is on the application of those marketing techniques that aim at customer satisfaction, with the only difference that the customer is the employee.Companies that effectively select, develop, manage and motivate their staff, enjoy comparative competitive advantages that are impossible to duplicate from competition, while it is considered that the emphasis on human capital, rather than on work related themes, is a crucial factor for the success and survival of modern enterprises. In the modern business environment, the continuous upgrading of knowledge and the development of employee skills contribute to a sustainable, competitive advantage. In the context of this paper, the impact of Internal Marketing on the economic performance of a company, has been studied and documented.
Λέξη κλειδί :Εσωτερικό μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ
Οικονομική απόδοση
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
Internal marketing
Economic performance
Competitive advantage
Competitiveness
Διαθέσιμο από :2019-03-29 15:46:17
Ημερομηνία έκδοσης :03/06/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-29 15:46:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giaourtoglou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf