ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των οργανισμών - επιχειρήσεων στον κλάδο των ελεγκτικών εταιρειών
Εναλλακτικός τίτλος :Purchasing behavior of business organizations in the audit firm
Δημιουργός :Κωσταράκης, Αθανάσιος
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :100 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6957
Περίληψη :Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων/οργανισμών κατά την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας. Ειδικότερα, η αγοραστική συμπεριφορά ως έννοια μελετήθηκε κατόπιν ανάλυσης των πέντε B’s, δηλαδή της διαδικασίας αγοράς βιομηχανικών προϊόντων (Buying process), των τύπων ή μορφών αγοράς/προμηθειών (Buying situations), του κέντρου αγοραστικών αποφάσεων – Κ.Α.Α. (Buying center), των κριτηρίων επιλογής προμηθευτών (Buying criteria), καθώς επίσης των πηγών πληροφόρησης που χρησιμοποιούνται από μέλη του Κ.Α.Α. (Buying information). Η βασική ιδέα πίσω από αυτή την έννοια είναι ότι ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση ή το μέγεθός της (με κριτήριο το πλήθος προσωπικού), διαφοροποιείται ο βαθμός σημαντικότητας των σταδίων αγοραστικής διαδικασίας, οι μορφές των υπηρεσιών που αναζητούν, τα κριτήρια επιλογής, οι πηγές πληροφόρησης αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τα τμήματα/διευθύνσεις που ασκούν την μεγαλύτερη επιρροή κατά την τελική επιλογή.Προκειμένου να διερευνηθούν οι επιδράσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση και του μεγέθους της κατά την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε στελέχη επιχειρήσεων μέσω ερωτηματολογίων. Από την προσπάθεια αυτή, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 94 ερωτώμενους, οι απαντήσεις των οποίων επεξεργάστηκαν με τη συνδρομή στατιστικών μεθόδων μέσω του πακέτου SPSS 23.Τα ευρήματα από την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στελεχών στην έρευνα κατέδειξαν ότι όντως τα στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται σε διαφορετικούς κλάδους και σε διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεις, αξιολογούν με διαφορετικό τρόπο τα πέντε B’s.Βάσει των πορισμάτων αυτής της έρευνας, προτάσσεται η περαιτέρω διερεύνηση από τις ελεγκτικές εταιρείες, των αγοραστικών αναγκών των επιχειρήσεων επικεντρωμένη στον κλάδο που δραστηριοποιούνται και στο μέγεθός τους.
Λέξη κλειδί :Αγοραστική συμπεριφορά
Οργανισμοί
Ελεγκτικές εταιρείες
Purchasing behavior
Organizations
Audit
Διαθέσιμο από :2019-03-31 17:05:02
Ημερομηνία έκδοσης :02/19/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-31 17:05:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kostarakis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf