ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχεδιασμός καινοτόμων υπηρεσιών στη διαδικασία logistics στο e-commerce
Εναλλακτικός τίτλος :Designing innovative services in the logistics process in e-commerce
Δημιουργός :Καππελλέττι, Λυδία
Συντελεστής :Δουκίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Λεώπουλος, Βρασίδας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :ΜΒΑ μερικής φοίτησης
Φυσική περιγραφή :69 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6952
Περίληψη :Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η προσέγγιση τόσο των εννοιών και των τεχνικών της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και του ηλεκτρονικού επιχειρείν.Επιχειρείται η ανάλυση και ταξινόμηση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ έμφαση δίνεται στα προβλήματα των καταναλωτών μέσα από τη χρήση των εργαλείων RapidMiner και της εταιρείας ITML αλλά και στις πλέον σύγχρονες και ολοκληρωτικές εφαρμογές που συνδέουν όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό κοινή στρατηγική και εγγυώνται κοινό όφελος για όλα τα μέλη της αλυσίδας.Η παγκοσμιοποίηση, η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού, οι αυξημένες απαιτήσεις των πελατών, η κυριαρχία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και η πολυπλοκότητα των σημερινών συστημάτων εφοδιασμού είναι κάποιες από τις σύγχρονες τάσεις που επιτάσσουν την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.Ο ρόλος της τεχνολογίας είναι καταλυτικός στη δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικών πληροφοριακών, υλικών και κεφαλαιακών ροών εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας.Τέλος, όπως θα δούμε και πιο αναλυτικά παρακάτω, η συνεισφορά των Logistics στο e-commerce είναι η βελτιστοποίηση της επαφής με τους πελάτες, η εξοικονόμηση χρόνου και κόπου και γενικότερα η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.
The subject of this diploma thesis is the approach of both the concepts and the techniques of the supply chain and the e-business.The analysis and classification of the systems used for supply chain management is underway, while emphasis is placed on the problems of consumers through the use of RapidMiner and ITML tools as well as on the most modern and complete applications linking all the functions of the supply chain under a common strategy and guaranteeing a common benefit for all the members of the chain.The globalization, the intensity of international competition, the increased customer demands, the dominance of e-business and the complexity of current supply systems are some of the modern trends that require the integration of innovation in the supply chain.The role of technology is catalytic in creating and maintaining effective IT, material and capital flows within the supply chain.Finally, as we will see in more detail below, Logistics’ contribution to e-commerce is to optimize customer contact, save time and effort, and better organize and operate the business.
Λέξη κλειδί :Υπηρεσίες
Καινοτομία
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Innovation
Logistics
E-commerce
Διαθέσιμο από :2019-04-01 14:19:51
Ημερομηνία έκδοσης :02/27/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-01 14:19:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kappelletti_2018.pdf

Τύπος: application/pdf