ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Corporate Social Responsibility's connection with earnings and cost behavior
Δημιουργός :Filiou, Anastasia
Συντελεστής :Ballas, Apostolos (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzovas, Christos (Εξεταστής)
Karampinis, Nikolaos (Εξεταστής)
Papadaki, Afroditi (Εξεταστής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Siougle, Georgia (Εξεταστής)
Xevas, Dimosthenis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :144 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6583
Περίληψη :The aim of this thesis is to explore the interrelations of corporate social responsibility (CSR) with earnings quality and operating costs’ behavior. The first research question of this study examines the corporate social responsibility (CSR) engagement in relation to the earnings quality. Using panel data set methods for a sample of 1.650 European non-financial companies between 2009 and 2015 a positive relationship is documented between earnings management (EM) and corporate social responsibility (CSR). This result can be explained because according to the legitimacy approach, involvement in social responsibility actions may provide legitimacy and credibility to the organization which justifies why firms with low earnings quality may choose to perform corporate social responsibility actions.The second research question of this dissertation investigates the impact of institutional framework, such as regime for investor protection, political framework, cultural framework, economic factors and corporate governance factors on the associations between corporate social responsibility and earnings quality. A data set is constructed with external and internal corporate governance, political, financial, and cultural factors. The factor of investor protection framework followed by the political factors of rule of law and control corruption are the most important categories of institutions that influence the relationship between corporate social responsibility and earnings management. In the final research question the relation of CSR engagement with operating cost stickiness under the effect of corporate governance structures is explored for European firms. After verifying the existence of operating cost stickiness in the sample, it is divided in high involvement CSR and low involvement CSR firms. The empirical findings indicate that operating expenses exhibit cost stickiness (anti-stickiness) in the case of firms with high (low) intensity of CSR activities. It is shown that the high CSR firms exhibit less operating cost stickiness under strong corporate governance mechanisms.
Η παρούσα διατριβή διερευνά τους συσχετισμούς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Corporate Social Responsibility - CSR) με την ποιότητα των κερδών (Earnings Quality) και τη συμπεριφορά του λειτουργικού κόστους (Operating Cost Behavior) των επιχειρήσεων. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνει δράσεις και ενέργειες από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια των τριών πυλώνων του περιβάλλοντος (Environment), της κοινωνίας (Society) και της εταιρικής διακυβέρνησης (Governance). Η σύνδεση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με λογιστικά μεγέθη και συγκεκριμένα με τα λειτουργικά κόστη και τα κέρδη μιας εταιρείας έδωσε το έναυσμα για αυτή τη διατριβή. Η υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης απαιτεί δέσμευση πόρων και επομένως οι πόροι αυτοί αποτελούν μέρος των εξόδων μιας επιχείρησης και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του κόστους. Οι δράσεις που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ευνοούν την οικονομική απόδοση της επιχείρησης (Corporate Financial Performance - CFP), και από την άλλη πλευρά, η κερδοφορία επηρεάζει την εφαρμογή τέτοιων ενεργειών καθιστώντας έτσι πολύ σημαντική τη σχέση της κοινωνικής ευθύνης με τη συμπεριφορά των κερδών. Αυτές οι αλλησυσχετίσεις διαμορφώνονται σε μια επιχείρηση κάτω από το πρίσμα των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης και του θεσμικού πλαισίου της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. Η διατριβή μελετά τις συσχετίσεις αυτές χρησιμοποιώντας ένα δείγμα επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο από 30 Ευρωπαικές χώρες. Ως μέτρο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται τα σκορ/βαθμολογήσεις (ESG - Ratings) από μια εταιρεία που εξειδικεύεται στις αξιολογήσεις των Ευρωπαικών επιχειρήσεων ως προς την κοινωνική τους υπευθυνότητα, την Sustainalytics. Η χρονική περίοδος της διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας είναι η περίοδος 2009-2015, δηλαδή 7 χρόνια. Η χρονική αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται ως περίοδος της Ευρωπαϊκής δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Λέξη κλειδί :Corporate social responsibility
Earnings quality
Asymmetric cost behaviour
Corporate governance
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Ποιότητα κερδών
Ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους
Εταιρική διακυβέρνηση
Διαθέσιμο από :2018-12-07 19:38:28
Ημερομηνία έκδοσης :11/29/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-12-07 19:38:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Filiou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf