ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Nation brand: exploring the concept
Εναλλακτικός τίτλος :Η επωνυμία μιας χώρας: διερευνώντας την έννοια
Δημιουργός :Psimouli, Maria
Συντελεστής :Avlonitis, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :299p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5455
Περίληψη :The present thesis attempted to explore nation brand’s aspects (international touch points) under a factual perspective that would allow delineation of the construct of nation brand equity and examination of its relationship with a nation’s competitiveness in the global environment. In parallel, the potential role of each country’s specific resources was taken into account. The main research question of this dissertation was whether there is a link between Nation Brand Equity and Nation Competitiveness. In order for this question to be answered, several sub-questions were explored not only for the total database (80 countries over a 4-year period) but also for various groupings of countries according to their stage of economic development (using the World Economic Forum classification as a basis) and on a per year basis.The findings that were revealed in the end seem to shed more light on the role of nation branding in the competitive international environment, contribute to the understanding of respective concepts and the relationships among them, and unveil fields for further research.
Η παρούσα διατριβή επιχείρησε να διερευνήσει τις διεθνείς διαστάσεις της επωνυμίας μιας χώρας υπό μια πραγματολογική οπτική, η οποία θα επέτρεπε τον προσδιορισμό της έννοιας της αξίας της επωνυμίας μιας χώρας και την εξέταση της σχέσης της με την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο παγκόσμιο περιβάλλον. Παράλληλα, λήφθηκε υπόψη ο πιθανός ρόλος των πόρων κάθε χώρας. Η κύρια ερευνητική ερώτηση της παρούσας διατριβής ήταν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της Αξίας της Επωνυμίας μιας Χώρας με την Ανταγωνιστικότητα της Χώρας αυτής. Προκειμένου να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, διερευνήθηκαν αρκετά υπο-ερωτήματα όχι μόνο για την συνολική βάση δεδομένων (80 χώρες στη διάρκεια 4 ετών) αλλά και για διάφορες ομαδοποιήσεις των χωρών αυτών σύμφωνα με το στάδιο της οικονομικής τους ανάπτυξης (χρησιμοποιώντας ως βάση την κατηγοριοποίηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ) καθώς και σε ετήσιο επίπεδο. Τα ευρήματα που προέκυψαν φαίνεται να διαφωτίζουν το ρόλο της επωνυμίας χώρας στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, να συνεισφέρουν στην κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων, και να αποκαλύπτουν πεδία για περαιτέρω έρευνα.
Λέξη κλειδί :Nation brand
Nation competitiveness
Nation brand equity
Επωνυμία χώρας
Ανταγωνιστικότητα χώρας
Αξία επωνυμίας χώρας
Διαθέσιμο από :2018-01-11 20:15:55
Ημερομηνία έκδοσης :09-05-2016
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-01-11 20:15:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Psimouli_2016.pdf

Τύπος: application/pdf