ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Artificial intelligence in ecommerce: techniques, applications & case study analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Τεχνητή νοημοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο: τεχνικές, εφαρμογές & ανάλυση μελέτης περίπτωσης
Δημιουργός :Δεσπότης, Σπυρίδων
Despotis, Spyridon
Συντελεστής :Zachariadis, Emmanouil (Επιβλέπων καθηγητής)
Zisis, Dimitrios (Εξεταστής)
Chatziantoniou, Damianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10983
Περίληψη :Η συνέργεια του ηλεκτρονικού εμπορίου και της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τα δεδομένα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Καθώς τα εργαλεία και οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο ολοένα και περισσότερο, οι δυναμικές που προσφέρουν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται γρηγορότερα, να προβλέπουν τις τάσεις με περισσότερη ακρίβεια και να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες. Αυτή η «συνεργασία» εξελίσσει πλέον ραγδαία τη πορεία του ψηφιακού εμπορίου.Η παρούσα έρευνα προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της σημασίας και των σημαντικότερων μοντέλων του ηλεκτρονικού εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκινάει, με μια ανάλυση των βασικών εννοιών και εφαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώνεται στη τεχνητή νοημοσύνη, εμβαθύνοντας στους θεμελιώδεις ορισμούς, τη σημασία, τις βασικές αρχές και τις μελλοντικές τάσεις. Στη συνέχεια, η έρευνα γεφυρώνει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές και οι τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης έχουν μεταμορφώσει τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού εμπορίου.Η έρευνα προχωρά με τη χρήση δεδομένων από την εταιρεία Skroutz σε μια μελέτη περίπτωσης, αποδεικνύοντας πώς οι προαναφερθείσες μεθοδολογίες και αλγόριθμοι μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά στην πρόβλεψη της αποχώρησης των εμπόρων (καταστημάτων). Η ενότητα αυτή περιγράφει μια μεθοδολογία βήμα προς βήμα, καταλήγοντας σε συγκεκριμένα ευρήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων.Τέλος, η τελευταία ενότητα παρέχει μια σύνοψη της μελέτης, παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα και λειτουργεί ουσιαστικά ως μια συνολική ανακεφαλαίωση των προηγούμενων τμημάτων της έρευνας.
The synergy of e-commerce and Artificial Intelligence (AI) is revolutionary in the business sector. As AI tools and algorithms advance in e-commerce, the dynamic possibilities they offer enable businesses to adapt faster, anticipate trends with higher accuracy, adjust to changing consumer needs, and provide individualized services. This merge shapes the future trajectory of digital commerce.This thesis dives into a comprehensive review of e-commerce significance and ΑΙ models. An examination of e-commerce facilitators, applications, along with the constantly developing patterns and advances. Then the focus shifts towards Artificial Intelligence, delving into the fundamental definitions, significance, core principles and future trends. The thesis further bridges the nexus between AI and e-commerce, highlighting how AI applications and techniques have revolutionized e-commerce operations.The investigation progresses by utilizing Skroutz data in a case study, demonstrating how the earlier mentioned methodologies and algorithms can be practically applied on merchant churn prediction. This section meticulously outlines a step-by-step methodology, culminating in specific findings derived from the application of these methods.Finally, the final section offers a comprehensive overview of the research, outlining the main findings. This portion essentially acts as an all-inclusive recap for preceding parts of the research.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό εμπόριο
Τεχνητή νοημοσύνη
Ανάλυση
E-commerce
Artificial Intelligence (AI)
Analytics
Skroutz
Διαθέσιμο από :2024-01-30 20:52:55
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-01-30 20:52:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Despotis_2024.pdf

Τύπος: application/pdf