ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bargaining power in shipping freight markets: a case in the tanker sector of the shipping industry
Εναλλακτικός τίτλος :Διαπραγματευτική δύναμη στους ναύλους: μια μελέτη στον τομέα των δεξαμενόπλοιων της ναυτιλιακής βιομηχανίας
Δημιουργός :Λαυρέντζου, Αθηνά
Τερζανίδου, Αλεξάνδρα
Lavrentzou, Athina
Terzanidou, Alexandra
Συντελεστής :Moisiadou, Stergiani (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanouil (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10910
Περίληψη :Η μελέτη εξετάζει ένα μοντέλο για την αξιολόγηση των καθοριστικών παραγόντων των ναύλων σε μεμονωμένες συμβάσεις ναύλωσης λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές ναυλωτή και ιδιοκτήτη όπως αποτυπώνονται από τη διαπραγματευτική δύναμη. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβαναν 2.525 Very Large Crude Carrier (VLCC) ναύλους και 3.372 ναύλους Suezmax μεταξύ της περιόδου 2020 και 2023. Πραγματοποιήθηκαν στατιστικά τεστ (π.χ. fixed and random effects) καθώς και ανάλυση παλινδρόμησης για να καταλήξει σε συμπέρασμα. Ενώ οι συνθήκες της αγοράς και τα επιμέρους θαλάσσια δρομολόγια συνεχίζουν να είναι καθοριστικοί παράγοντες για τις τιμές των ναύλων, τους ναυλωτές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών, δεν είναι στατιστικά σημαντικές για το συνολικό επίπεδο ναύλων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά των ναυλωτών και των ιδιοκτητών που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην τελική τιμή ναύλου. Τέλος, έχουμε παρατηρήσει ότι η αγορά των Suezmax είναι περισσότερο συγκεντρωμένη σε σχέση με τα Very Large Crude Carrier (VLCC).
The Thesis examines a model to evaluate the determinants of freight rates in individual charter contracts by considering charterer and owner differences as captured by the relative market power. The used data included 2.525 Very Large Crude Carrier (VLCC) tanker fixtures and 3.372 Suezmax fixtures between the years 2020 and 2023. Fixed and random effects tests were performed as well as regression analysis to reach our conclusion. While the market conditions and the individual shipping routes continue to be important determinants of freight prices, charterers, and owners’ distinctive features, they are not statistically significant on the overall freight rate level. Results indicate that the characteristics of charterers and owners presented below, are a contributing factor to the final freight rate price. Lastly, we have observed that the Suezmax is a more concentrated market than the Very Large Crude Carrier (VLCC) one.
Λέξη κλειδί :Διαπραγματευτική δύναμη
Ναύλοι
Δεξαμενόπλοια
Bargaining power
Freight
Tankers
Very Large Crude Carrier (VLCC)
Suezmax
Διαθέσιμο από :2023-12-05 22:11:31
Ημερομηνία έκδοσης :05-12-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-05 22:11:31
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lavrentzou_Terzanidou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf