ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Status-seeking behavior via an evolutionary framework
Εναλλακτικός τίτλος :Η συμπεριφορά αναζήτησης κύρους υπό το πρίσμα της εξελικτικής ψυχολογίας
Δημιουργός :Ταμιωλάκης, Γεώργιος
Tamiolakis, Georgios
Συντελεστής :Baltas, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Argouslidis, Paraskevas (Εξεταστής)
Skarmeas, Dionysios (Εξεταστής)
Kokkinaki, Flora (Εξεταστής)
Stathakopoulos, Vlasis (Εξεταστής)
Saridakis, Charalampos (Babis) (Εξεταστής)
Andronikidis, Andreas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :The implementation of the doctoral thesis was cofinanced by Greece and the EuropeanUnion (European Social Fund ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning» in the context of the Act "Enhancing Human Resources Research Potential by undertaking a Doctoral Research" Sub action 2: IKY Scholarship Programme for PhD candidates in the Greek Universities
Φυσική περιγραφή :247p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10855
Περίληψη :Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να αποκαλύψει τα κίνητρα πίσω από την κατανάλωση πολυτελείας με γνώμονα την κατάσταση και την περίπλοκη δυναμική μεταξύ των βασικών της στοιχείων. Αυτή η έρευνα περιλαμβάνει τη χρήση δύο διαδικτυακών ερευνών μεγάλης κλίμακας για την εμπειρική δοκιμή των υποθέσεων μας.Σκοπός της πρώτης μελέτης είναι να διερευνήσει τον αντίκτυπο των διαφορετικών μορφών κατανάλωσης και του υλισμού στην υποκειμενική ευημερία. Τα ευρήματα από την πρώτη έρευνα υποδηλώνουν ότι τα άτομα που παρακινούνται από ένα ισχυρό κίνητρο για την επίτευξη κοινωνικής θέσης είναι πιο πιθανό να εμπλακούν στην κατανάλωση αγαθών που συμβολίζουν και προσδίδουν κύρος, ενώ μπορούν επίσης να διαθέτουν υλιστικές αξίες. Τα ευρήματα ενισχύουν την αντίληψη ότι η κατανάλωση κύρους είναι πρόδρομος της κατανάλωσης πολυτελείας. Επιπλέον, τα εμπειρικά δεδομένα τονίζουν ότι η υποκειμενική ευημερία επηρεάζεται θετικά από την κατανάλωση κύρους. Παραδόξως, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η «λιγότερο κοινωνική» κατανάλωση και η απόδοση μεγάλης σημασίας στα υλικά αγαθά επηρεάζουν αρνητικά την υποκειμενική ευημερία. Ο στόχος της δεύτερης μελέτης είναι να εμβαθύνει στις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ του κύρους ως θεμελιώδες κινήτρου, της κατανάλωσης κύρους, της επιδεικτικής και μη κατανάλωσης πολυτελείας, του υλισμού και της υποκειμενικής ευημερίας. Τα εμπειρικά μας αποτελέσματα από μια μεγάλης κλίμακας διαδικτυακή έρευνα επικύρωσαν ότι τα άτομα με έντονο εγγενές κίνητρο για κοινωνικό κύρος είναι πιο πιθανό να επιδιώξουν αγαθά που συμβολίζουν το κύρος. Συγκεκριμένα, η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης κύρους και της επιδεικτικής κατανάλωσης εμφανίστηκε ως στατιστικά σημαντική. Αυτή η μελέτη επεξηγεί επίσης τη θετική επίδραση της κατανάλωσης κύρους στην επιθυμία να συνδεθεί κανείς με την «ελίτ» της αγοράς προϊόντων πολυτελείας. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη εμπειρική μελέτη που εξετάζει τον αντίκτυπο αυτών των διαφορετικών μορφών κατανάλωσης που επιδιώκονται για λόγους κοινωνικής θέσης στην υποκειμενική ευημερία των καταναλωτών, προσφέροντας νέες προοπτικές σε αυτή την περίπλοκη σχέση.
The purpose of this thesis is to uncover the underlying motivations behind status-driven luxury consumption and the intricate dynamics among its primary constructs. This research involves the utilization of two large-scale online surveys to empirically test our hypotheses. The purpose of the first study is to investigate the impact of different forms of consumption and materialism on subjective well-being. Findings from the first large-scale survey suggest that individuals motivated by a strong drive for status attainment are more likely to engage in the consumption of goods that symbolize and confer status, while they can also hold materialistic values. Model findings strengthen the notion that status consumption is an antecedent of bandwagon and snob luxury consumption. Furthermore, the empirical data highlight that subjective well-being is positively affected by status and bandwagon consumption. Surprisingly, the results showed that snob consumption and placing high significance on material possessions negatively affect subjective well-being. The aim of the second study is to delve deeper into the intricate relationships among status as a fundamental motive, status consumption, conspicuous and inconspicuous luxury consumption, materialism, and subjective well-being. Our empirical results from a large-scale online survey validated that individuals with a strong innate drive for status are more likely to pursue goods that symbolize prestige. Notably, the relationship between status consumption and conspicuous consumption emerged as significant. This study also elucidated the positive impact of status consumption on the desire to subtly associate with the luxury elite. The research further highlighted the nuanced role of materialism in inconspicuous luxury consumption patterns. To the best of our knowledge, this is the first empirical study examining the impact of these different forms of status-driven consumption on consumers’ subjective well-being, offering new insights into this complex relationship.
Λέξη κλειδί :Κατανάλωση κύρους
Κατανάλωση πολυτελείας
Επιδεικτική κατανάλωση
Υποκειμενική ευημερία
Υλισμός
Status consumption
Luxury consumption
Conspicuous consumption
Subjective well-being
Materialism
Διαθέσιμο από :2023-11-29 07:32:37
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-29 07:32:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tamiolakis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf