ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαφθορά και κακές εταιρικές πρακτικές στο εταιρικό περιβάλλον
Εναλλακτικός τίτλος :Corruption and bad corporate practices in business
Δημιουργός :Λιάγκας, Δημήτριος
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Θάνος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Καπουτσής, Ηλίας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10836
Περίληψη :Η διαφθορά στον επιχειρηματικό τομέα παραμένει μια επίμονη και πολύπλευρη πρόκληση, η οποία επηρεάζει οργανισμούς, οικονομίες και κοινωνίες σε παγκόσμια κλίμακα. Η παρούσα διατριβή επιδιώκει να εξετάσει την πολυπλοκότητα της διαφθοράς στις επιχειρήσεις, αναλύοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τις κακές εταιρικές πρακτικές. Χρησιμοποιώντας μια μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση, συνδυάζουμε ποσοτικά δεδομένα από ένα δομημένο ερωτηματολόγιο και δεδομένα από έρευνες και βιβλιογραφία για να αποκτήσουμε ολοκληρωμένες γνώσεις σχετικά με το φαινόμενο της διαφθοράς και τους παράγοντες της. Το θεωρητικό πλαίσιο ενσωματώνει τρεις βασικές υποθέσεις, διερευνώντας τον αντίκτυπο των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στις κακές εταιρικές πρακτικές. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές περιλαμβάνουν τον ανταγωνισμό, τους πόρους και τις ικανότητες, τις εσωτερικές και εξωτερικές επιδόσεις και το θεσμικό περιβάλλον. Μέσω μιας διατεταγμένης ανάλυσης probit, διερευνούμε την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των μεταβλητών και της έκτασης της διαφθοράς εντός των οργανισμών. Μελετώντας την πολύπλευρη φύση της διαφθοράς, η παρούσα μελέτη στοχεύει να συμβάλει σε στρατηγικές και πολιτικές βασισμένες σε στοιχεία, προωθώντας μια κουλτούρα ακεραιότητας και υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών.
Corruption in the business sector remains a persistent and multi-faceted challenge, affecting organisations, economies and societies on a global scale. This thesis seeks to examine the complexity of corruption in business by analyzing the factors that influence poor corporate practices. Using a mixed methodological approach, we combine quantitative data from a structured questionnaire and data from surveys and literature to gain comprehensive insights into the phenomenon of corruption and its determinants. The theoretical framework incorporates three main hypotheses, exploring the impact of internal and external factors on poor corporate practices. The independent variables include competition, resources and capabilities, internal and external performance, and institutional environment. Through an ordered probit analysis, we explore the interaction between these variables and the extent of corruption within organizations. By studying the multifaceted nature of corruption, this study aims to contribute to evidence-based strategies and policies, promoting a culture of integrity and responsible business practices.
Λέξη κλειδί :Διαφθορά
Πρακτικές
Επιχειρήσεις
Corruption
Practices
Businesses
Διαθέσιμο από :2023-11-13 22:28:00
Ημερομηνία έκδοσης :13-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-13 22:28:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Liagkas_2023.pdf

Τύπος: application/pdf