ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :AI strategy: η στρατηγική των Big Tech σε μια νέα εποχή
Εναλλακτικός τίτλος :AI strategy: Big Tech's strategy in a new era
Δημιουργός :Γαϊτάνος, Σπυρίδων
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Σημείωση :Στο αρχείο περιλαμβάνονται εικόνες, βιβλιογραφικές αναφορές και παραρτήματα.
Φυσική περιγραφή :143 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10830
Περίληψη :Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα για τη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης που υιοθετείται από σημαντική μερίδα οργανισμών τα τελευταία χρόνια. Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο AI Strategy: Η στρατηγική των Big Tech σε μια νέα εποχή” θέτει ως στόχο την σαφή αναφορά, ανάλυση και επεξήγηση της στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης, των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη υλοποίηση της, τον τρόπο εφαρμογής της, τα οφέλη και τις προκλήσεις που οφείλονται στην υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και πως οι τελευταίες μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τέλος, στόχος είναι η περαιτέρω επεξήγηση των παραπάνω θεμάτων μέσω πραγματικών μελετών περιπτώσεων, που αναφέρονται στην AI στρατηγική των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας στον κόσμο (Apple, Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft), με ταυτόχρονη σύγκριση των στρατηγικών τους για να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες των παραπάνω εταιριών, που τους δίνουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Regarding the thesis of the Master's program in Business Administration of the Athens University of Economics and Business, extensive research was conducted on the subject of artificial intelligence strategy, adopted by many organizations in recent years. This thesis, entitled "AI Strategy: Big Tech's Strategy in a New Age", aims to report, analyze, and explain AI strategy, the factors that influence its successful implementation, how it is implemented, the benefits and challenges due to the adoption of AI technologies, and how the latter can be addressed. Finally, the aim is to further investigate these issues through real case studies, referring to the AI strategy of the world's largest technology companies (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, and Microsoft), while comparing their strategies to identify the best practices and innovations that give a sustainable competitive advantage to the aforementioned companies.
Λέξη κλειδί :Τεχνητή νοημοσύνη
Στρατηγική
Τεχνολογία
Artificial intelligence
Strategy
Big Tech
Technology
Διαθέσιμο από :2023-11-08 18:17:06
Ημερομηνία έκδοσης :09/17/2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-08 18:17:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gaitanos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf