ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της καινοτομίας στην επιχειρηματική απόδοση των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of innovation on the business performance of startups in Greece
Δημιουργός :Μαλανδρής;, Γεώργιος
Συντελεστής :Σαλαβού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλης (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10826
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται εκτενώς o αντίκτυπος της καινοτομίας στην επιχειρηματική απόδοση. Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης των διαφορετικών τύπων καινοτομίας που εφαρμόζουν νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (οργανωτική, διαδικασίας, προϊόντος και μάρκετινγκ) τόσο στη συνολική επιχειρηματική απόδοση τους όσο και σε επιμέρους μέτρα απόδοσης (χρηματοοικονομική, καινοτόμος, παραγωγής, αγοράς).
In this thesis the impact of innovation on business performance is extensively investigated. In particular, this research aims to investigate the impact of the different types of innovation implemented by start-ups operating in Greece (organizational, process, product and marketing) on both their overall business performance and on individual performance measures (financial, innovative, production, market).
Λέξη κλειδί :Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα
Νεοφυείς επιχειρήσεις
Innovation
Performance
Startups
Διαθέσιμο από :2023-11-08 23:50:32
Ημερομηνία έκδοσης :10/31/2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-08 23:50:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Malandris_2023.pdf

Τύπος: application/pdf