ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A critical assessment of e-food repositioning derived from consumers
Εναλλακτικός τίτλος :Μια κριτική αξιολόγηση της επανατοποθέτησης του e-food που προέρχεται από τους καταναλωτές
Δημιουργός :Κιριμκίρογλου, Ευφροσύνη
Kirimkiroglou, Eufrosini
Συντελεστής :Drosos, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Skarmeas, Dionysios (Εξεταστής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10638
Περίληψη :Αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να ερμηνεύσει κριτικά την αποτελεσματικότητα και τον βαθμό επιτυχίας των προσπαθειών επανατοποθέτησης της επωνυμίας e-food με βάση τις αξιολογήσεις καταναλωτών. Αξιολογώντας τις αντιλήψεις των καταναλωτών για συγκεκριμένες διαστάσεις της επωνυμίας αυτής, η μελέτη προσπάθησε να εξετάσει εάν οι προσδοκόμενες και επιθυμητές διαστάσεις που επιδίωκε η εταιρεία έγιναν αντιληπτές ως τέτοιες από τους καταναλωτές. Η βιβλιογραφία προτείνει τυπολογίες κατά τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής επανατοποθέτησης, αλλά αφού διαμορφωθεί και εφαρμοστεί η στρατηγική, αυτη, δεν έχει ακόμη εμφανιστεί ένα τυποποιημένο μοντέλο μέτρησης της επιτυχίας των ενεργειών επανατοποθέτησης. Σε αυτήν την έρευνα επιλέχθηκε η εταιρεία e-food ως περίπτωση μελέτης, μια εταιρεία που δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική παραγγελία και παράδοση στον κλάδο τροφίμων που τώρα φιλοδοξεί να μετατραπεί σε μια ολιστική διαδικτυακή πλατφρόρμα αγορών ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις της αγοράς. Σχηματίστηκαν έξι ερευνητικές δηλώσεις για να διερευνηθεί εάν οι επιδιωκόμενες διαστάσεις επανατοποθέτησης της επωνυμίας μσυσχετιζόντουσαν με τις αντιλήψεις των καταναλωτών. Η αξιολόγηση οδηγησε σε συμπεράσματα θετικής μέτριας επιτυχία. Αυτή η μελέτη παρέχει πλούσια βιβλιογραφική ανασκόπηση και πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών επανατοποθέτησης στο e-food και προσφέρει προτασεις διαχειριστικές εφαρμογές για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της μάρκας στην αγορά. Οι πληροφορίες μπορούν να είναι χρήσιμες και σε άλλους κλάδους. Οι διαγνωστικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην τελευταία ενότητα. Ακολουθεί ερμηνεία με βάση περιγραφική στατιστικη παρουσίαση και τη διασταύρωση με δημογραφικά στοιχεία. (crosstabulation) Αντιμετωπίζοντας τους τομείς προς βελτίωση παρουσιάζονται στην ενοτητα αποτελεσμάτων και αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία που επισημαίνονται στα ευρήματα, το e-food μπορεί να ενισχύσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και να ανταποκριθεί καλύτερα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και προτιμήσεις των καταναλωτών.
This study aimed to critically interpret the effectiveness of marketing repositioning efforts based on consumer’s assessment at the paradigm of the e-food brand. By addressing consumer perceptions of specific aspects of the brand, the study sought to examine whether the desired repositioning dimensions pursued by the company were perceived as such from the consumers. Literature suggests sufficient aspects and typologies when forming a reposition strategy but once the strategy is formed a standardized model measuring position successfulness has yet to emerge. In this research we selected e-food company as the study case, a company used to operate solely in the online order and delivery in the food industry that has now aspires to be a holistic online marketplace following global market trends. Six research statements were formed to research if related dimensions with indented repositioning were present in consumers’ perceptions. The assessment provided positive moderate success. This study provides rich literature review and valuable insights into the effectiveness of the repositioning efforts at e-food and offers managerial implementations and recommendations for further enhancing the brand's position in the market. Insights can be useful to other industries as well. The diagnostic information are presented in the last section. An interpretation follows based on descriptive statistics and Crosstabulation with demographics. By addressing the identified areas for improvement of results and capitalizing on the strengths highlighted in the findings, e-food can strengthen its competitive advantage and better meet consumers' changing demands and preferences.
Λέξη κλειδί :Επανατοποθέτηση
Επιτυχία τοποθέτησης
Καταναλωτές
Σκόπιμη τοποθέτηση
Αντιληπτή τοποθέτηση
Repositioning
Positioning succesfulness
Consumers
Intented positioning
Perceived positioning
Διαθέσιμο από :2023-07-12 01:50:46
Ημερομηνία έκδοσης :02-07-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-07-12 01:50:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kirimkiroglou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf