ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ανταπόκριση των καταναλωτών στη διαδικτυακή αγορά των supermarket/παντoπωλείων
Εναλλακτικός τίτλος :Consumer response to online grocery shopping
Δημιουργός :Κουγιά, Ανδριανή-Βασιλική
Συντελεστής :Τσόγκας, Μάρκος-Μάριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10579
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία λαμβάνει ως στόχο έχει τη διερεύνηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών ως προς τα προϊόντα σούπερ στα διαδικτυακά κανάλια σήμερα. Η εστίαση του ενδιαφέροντος στα προϊόντα super market βασίζεται στο ότι τα προϊόντα αυτά αποτελούν βασική κατηγορία αγαθών που χρειάζεται ένα νοικοκυριό καθημερινά για τη διαβίωση του ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων που αποτελείται και την οικονομική του κατάσταση. Για την επίτευξη του στόχου της παρούσας μελέτης και έρευνας, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα. Παρουσιάζονται οι έννοιες του λιανεμπορίου, η αγορά του κλάδου στις μέρες μας, οι τεχνολογικές τάσεις που έχουν εισέλθει στην αγοραστική διαδικασία πλέον και τέλος ερευνάτε με τη χρήση ερωτηματολογίου η ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού στα διαδικτυακά καταστήματα ειδών παντοπωλείου/super market. Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της διαδικτυακής αγοράς ενώ τελειώνει τονίζοντας τις αλλαγές στη συμπεριφορά του καταναλωτή κατά την έναρξη της πανδημίας και κατά τη διάρκεια της. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας δείχνουν πως το κοινό επηρεάστηκε από την πανδημία, ξεκινώντας πια ενεργά τις διαδικτυακές αγορές στα είδη super market και πως η μελλοντική τους συμπεριφορά είναι θετική σε αυξανόμενη χρήση αυτού του είδους τις αγορές. Επιπλέον, βασικό συμπέρασμα για την αλλαγή από το φυσικό κατάστημα στο διαδικτυακό ,αποτελεί η συνεχώς εξελισσόμενη αγορά των super market με νέα τεχνολογικά μέσα και η ευχρηστία της ιστοσελίδας που κάνει πιο εύκολη την διαδικασία για τους καταναλωτές. Από την άλλη, το αγοραστικό κοινό έχει περιορίσει το φόβο του για τις διαδικτυακές αλλαγές και την έλλειψη εμπιστοσύνης του προς τις επιχειρήσεις που τις προωθούν. Τέλος, η πλειοψηφία του δείγματος των καταναλωτών συμφώνησαν με το γεγονός πως η διαδικτυακή αγορά τροφίμων θα μπορούσε να τους διευκολύνει στην καθημερινότητά τους.
This thesis aims to investigate the consumer behavior of Greek consumers regarding supermarket products in online channels today. The focus of interest on super market products is based on the fact that these products are a basic category of goods that a household needs every day for its living, regardless of the number of people it consists of and its financial situation. To achieve the objective of the present study and research, primary and secondary research was conducted. The concepts of retail are presented, the market of the sector nowadays, the technological trends that have entered the buying process now and finally you investigate with the use of a questionnaire the response of the buying public to online grocery stores/super markets. The purpose of the paper is to investigate the opportunities and challenges of the online market while ending by highlighting the changes in consumer behavior at the start of the pandemic and during it. The results of the above research show that the public was affected by the pandemic, actively starting online shopping in super market items and that their future behavior is positive in increasing use of this type of shopping. In addition, a key conclusion for the change from the physical store to the online is the constantly evolving market of super markets with new technological means and the ease of use of the website that makes the process easier for consumers. On the other hand, the buying public has curbed their fear of online changes and their lack of trust in the businesses that promote them. Finally, the majority of the sample of consumers agreed with the fact that the online food market could facilitate them in their daily life.
Λέξη κλειδί :Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου
Ηλεκτρονικές αγορές παντοπωλείων
Νέες τεχνολογίες
Αποδοχή τεχνολογίας
Grocery retail
Online grocery market
New technologies
Technology acceptance
Διαθέσιμο από :2023-06-06 21:29:07
Ημερομηνία έκδοσης :01-06-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-06-06 21:29:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kougia_2023.pdf

Τύπος: application/pdf