ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Visual query languages
Εναλλακτικός τίτλος :Γλώσσες οπτικών ερωτημάτων
Δημιουργός :Σχισμένος, Χρήστος
Schismenos, Christos
Συντελεστής :Chatziantoniou, Damianos (Επιβλέπων καθηγητής)
Karlis, Dimitrios (Εξεταστής)
Louridas, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10448
Περίληψη :Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από υψηλή διαθεσιμότητα δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων είναι η πιο κοινή προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς έχουν πολλά πλεονεκτήματα για την αποθήκευση και τον χειρισμό δεδομένων. Επιπλέον, η υψηλή διαθεσιμότητα δεδομένων έχει αναδείξει νέες μεθόδους εκμετάλλευσης δεδομένων. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα αναφέρονται με τον γενικό όρο εξόρυξη γνώσης. Οι μηχανισμοί εξόρυξης γνώσης απαιτούν γρήγορη και ακριβή πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα. Απαιτούν επίσης αποτελεσματικούς τρόπους αναζήτησης για παρουσίαση δεδομένων και πληροφοριών. Και οι δύο απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να ικανοποιηθούν με την εκτεταμένη χρήση της κωδικοποίησης εικόνας για την αναζήτηση βάσεων δεδομένων, την παρουσίαση αποτελεσμάτων και τη συνολική διαχείριση της βάσης δεδομένων. Οι εικόνες κρύβουν μεγάλη πολυπλοκότητα χειρισμού δεδομένων μέσω συστημάτων βάσεων δεδομένων. Έχει προταθεί ένας μεγάλος αριθμός προσεγγίσεων για την κωδικοποίηση ερωτημάτων. Το κοινό τους στοιχείο είναι η χρήση εικονιδίων, εικόνων και γραφικών για τη διαμόρφωση κριτηρίων ερωτημάτων και την αποστολή τους στον πυρήνα του συστήματος βάσης δεδομένων. Η παρούσα διατριβή περιγράφει τη λειτουργικότητα αυτών των προσεγγίσεων και τα πλεονεκτήματά τους. Το έγγραφο αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια: • Κεφάλαιο 1: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται σύγχρονες προσεγγίσεις στην υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων. Περιγράφεται η πιο κοινή κατηγορία βάσεων δεδομένων, οι σχεσιακές, καθώς και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις αντικειμενοστρεφούς και αντικειμενοσχεσιακής. Επιπλέον, περιγράφονται οι πιο σύγχρονες υλοποιήσεις του NoSql και τα προβλήματα που επιλύουν. Για αυτές τις υλοποιήσεις αναφέρονται και οι αδυναμίες τους για τη χρήση τους σε σύγχρονους οργανισμούς για την κάλυψη των απαιτήσεών τους στη διαχείριση των δεδομένων τους. • Κεφάλαιο 2: Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τις μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και γνώσεων από τα δεδομένα. • Κεφάλαιο 3: Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά των γλωσσών οπτικών ερωτημάτων. • Υλοποιήσεις: Στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την προηγούμενη μελέτη.
Modern era is characterized by data high availability. Databases is the most common approach used for storing large amount of data as they have a lot of advantages for data storage and manipulation.Additionally, the high data availability has emerged new data exploitation methods. The most commonly used are referred by the generic term knowledge mining. Knowledge mining mechanisms require fast and accurate access to stored data. They also require effective ways for querying for data and information presentation. Both requirements mentioned above can be satisfied by the extended use of image coding of database querying, results presentation and overall database administration. Images hide much complexity of data manipulation through database systems. A large number of approaches for coding querying have been proposed. Their common element is icon, images and graphics usage for forming queries criteria and sending them to the database system core. The current thesis describes these approaches functionality and their advantages. The document consists of the following chapters:• Chapter 1: In the first chapter, modern approaches to the implementation of database systems are presented. The most common class of databases, relational, is described, as well as the alternative approaches of object-oriented and object-relational. In addition, the most modern implementations of NoSql and the problems they solve are also described. For these implementations, their weaknesses are also mentioned for their use in modern organizations to meet their requirements in the management of their data.• Chapter 2: The second chapter describes the data analysis methodologies for extracting conclusions and knowledge from the data. • Chapter 3: This chapter describes the basic features of visual query languages. • Implementations: In the last chapter, the conclusions obtained from the previous study are recorded.
Λέξη κλειδί :Σχεσιακές βάσεις δεδομένων
Οπτικά ερωτήματα
Εξόρυξη
Relational databases
Visual query
Mining
NoSql
Tableau
Διαθέσιμο από :2023-04-19 13:09:25
Ημερομηνία έκδοσης :31-08-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-19 13:09:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Schismenos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf