ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Eικόνας της μάρκας Ancho Mexican Gril
Εναλλακτικός τίτλος :Brand image Ancho Mexican Gril
Δημιουργός :Νικολοπούλου, Μαρία
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Σκαρμέας, Διονύσιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10312
Περίληψη :Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης των σημαντικότερων διαστάσεων της εικόνας της μάρκας της αλυσίδας εστιατορίων Ancho Mexican Grill. Για να πραγματοποιηθεί η μελέτη θα μετρηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα της μάρκας καθώς και οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή. Μέσω βιβλιογραφικής μελέτης δημιουργήθηκε η βιβλιογραφική επισκόπηση και το θεωρητικό μοντέλο και συνεπώς το ερευνητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Ξεκινώντας με το θεωρητικό κομμάτι της έρευνας, γίνεται βιβλιογραφική προσέγγιση του ζητήματος ώστε να γίνει κατανόηση τόσο των εννοιών που χρησιμοποιήθηκαν όσο και των λόγων για τους οποίους οι έννοιες αυτές φαίνονται να επηρεάζουν την εικόνα της μάρκας. Επίσης, γίνεται βιβλιογραφική αναφορά και στις συνέπειες που έχει η εικόνα της μάρκας προς τις στάσεις και τις συμπεριφορές των πελατών των καταστημάτων. Εν συντομία, οι έννοιες που παρουσιάζονται είναι η επωνυμία και η εικόνα της μάρκας, η αντιληπτή ποιότητα, η αντιληπτή αξία, προσωπικό και εξυπηρέτηση, περιβάλλον και ατμόσφαιρα καταστήματος, ικανοποίηση, τοποθεσία καταστήματος, πιστότητα και πρόθεση σύστασης από στόμα σε στόμα (word-of-mouth). Ακολουθούν τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας η οποία διεξήχθη ώστε να μετρηθούν οι μεταβλητές αυτές.
The research aims to study the effects of the most important dimensions of the Brand Image of the Ancho Mexican Grill chain restaurants . In order to carry out the research, the factors that influence the image of the brand as well as the consequences from it will be measured. The bibliographic overview and the theoretical model were based on a bibliographic study and as a result the research framework and the research hypotheses were created which were used to derive results.Starting with the theoretical part of the research, through the bibliographic approach we understand the variables and the reasons why they seem to influence the Brand Image of a restaurant.Also, bibliographic reference is made to the consequences of the Image of the brand towards the attitudes and behaviors of the customers. Briefly, the concepts presented are brand and brand image, perceived quality, perceived value, staff and service, environment and atmosphere, satisfaction, location, loyalty and word-of-mouth.The second parts follows with the results of the research which was conducted in order to measurethe variables.
Λέξη κλειδί :Εικόνα μάρκας
Εστιατόριο
Εστίαση
Αλυσίδα εστιατορίων
Brand image
Restaurant
Chain restaurants
Διαθέσιμο από :2023-04-03 22:28:54
Ημερομηνία έκδοσης :2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-03 22:28:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikolopoulou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf