ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη για την συμπεριφορά καταναλωτή απέναντι στις ψηφιακές πλατφόρμες φαγητού (BOX)
Εναλλακτικός τίτλος :Study on consumer behavior towards digital food platforms (BOX)
Δημιουργός :Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σκαρμέας, Διονύσιος (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10278
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και το διαδίκτυο έχει μπει στην ζωή μας και στην καθημερινότητας μας. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχώς εξελίσσεται και προσφέρει στους καταναλωτές νέες υπηρεσίες. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους θέλουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους με τον πιο εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. Το γρήγορο φαγητό και γενικά η εστίαση αποτελεί ένα δυνατό κλάδο και είναι ένα κομμάτι της καταναλωτικής ζωής των ανθρώπων. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας λοιπόν, είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι στις ψηφιακές πλατφόρμες φαγητού που τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται στην Ελλάδα με γοργούς ρυθμούς και πιο συγκεκριμένα η πλατφόρμα του BOX. Βασικοί στόχοι είναι να ερευνηθεί η καταναλωτική συμπεριφορά και να εξεταστούν οι παράγοντες που αυξάνουν την ικανοποίηση, καθώς και την ύπαρξη πιστότητας απέναντι στην πλατφόρμα.
In recent years, the development of technology has been rapid and the internet has entered our lives and everyday life. In this way, new opportunities arise for business development. E-commerce is constantly evolving and offers consumers new services. Consumers, for their part, want to satisfy their needs in the easiest and most efficient way. Fast food and catering in general is a strong industry and is a part of people's consumer life. The object of this research, then, is the study of consumer behavior towards the digital food platforms that in recent years have started and are developing rapidly in Greece, and more specifically the BOX platform. Key objectives are to research consumer behavior and examine the factors that increase satisfaction, as well as the existence of loyalty towards the platform.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Ψηφιακή πλατφόρμα φαγητού
Consumer behavior
Digital food platforms
BOX
Διαθέσιμο από :2023-03-31 10:04:47
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-31 10:04:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kyriakopoulos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf