ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of the Russia-Ukraine war on the stock returns of the energy companies in the European Union: an event study
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις αποδόσεις των μετοχών των εταιρειών ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μια μελέτη γεγονότος
Δημιουργός :Νάτσης, Αναστάσιος
Natsis, Anastasios
Συντελεστής :Tsekrekos, Andrianos (Επιβλέπων καθηγητής)
Kouretas, Georgios (Εξεταστής)
Kasimatis, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10192
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις αποδόσεις των μετοχών των Εταιρειών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δείγμα αποτελείται από τις ημερήσιες αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων Εταιρειών ενέργειας των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στο πλαίσιο της θεωρίας της υπόθεσης αποτελεσματικότητας των χρηματιστηριακών αγορών θεωρείται αρκετά ενδιαφέρον να διερευνηθεί εάν έχουν πράγματι προεξοφλήσει οι χρηματιστηριακές αγορές τις σημαντικές επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία ήταν η μελέτη γεγονότος (event study) και το πρώτο βήμα ήταν ο καθορισμός του γεγονότος ενδιαφέροντος καθώς και η ημέρα εκδήλωσής του (event day). Η ημέρα εκδήλωσης του γεγονότος είναι η κήρυξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι χρονικές περίοδοι (event windows) στις οποίες εξετάστηκαν οι αποδόσεις των μετοχών καθώς και το χρονικό διάστημα (estimation window) το οποίο δηλώνει το διάστημα στο οποίο γίνεται η εκτίμηση των κανονικών αποδόσεων των μετοχών. Για τα event windows χρησιμοποιήθηκαν 8 υποδιαστήματα της περιόδου [-10,10] (10 ημέρες πριν τη κήρυξη του πολέμου και δέκα ημέρες μετά), ενώ το estimation window αποτελούταν από 150 ημέρες [-160, -11]. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το συμβάν είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις περισσότερες από τις εξεταζόμενες χώρες. Οι χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία και την Ουκρανία έχουν στατιστικά σημαντικές αρνητικές μη κανονικές αποδόσεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (event windows), επειδή αυτές οι περιοχές επηρεάζονται σημαντικά από τον πόλεμο και το επίπεδο του γεωπολιτικού κινδύνου αυξάνεται δραματικά. Επίσης, χώρες με ισχυρή εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (Τσεχία, Φινλανδία, Πολωνία) εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές αρνητικές μη κανονικές αποδόσεις. Στην ανάλυση σε επίπεδο χώρας, οι αγορές όλων των υπό εξέταση χωρών αντέδρασαν αρνητικά τις ημέρες μετά την ημέρα της κήρυξης του πολέμου, εκτός από τη Γαλλία και την Ισπανία. Επίσης, η Τσεχική Δημοκρατία, η Φινλανδία, η Ελλάδα και η Πολωνία παρουσίασαν τις υψηλότερες αρνητικές μη κανονικές αποδόσεις την ημέρα της εκδήλωσης του γεγονότος (είναι γειτνιάζουσες χώρες ή/και με έντονη ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία).
This study examines the impact of the Russia Ukraine conflict on the returns of the stock prices of the energy companies in the European Union. The sample consists of all listed energy companies in the European union and their stock returns. This work focuses on daily stock returns to assess return dynamics in order to detect abnormal returns compared with the expected returns. The theoretical concept of the Efficient Market Hypothesis was introduced along with the event study methodology. The event study methodology was applied on estimation windows, event windows and event day using the Ordinary Least Square Market Model for an expected return. Average Abnormal Returns and Cumulative Average Abnormal Returns were calculated within the event windows for the selected data sample and t-test was selected to test significance level. Results showed that the event had significant and negative impact on most of the examined countries and the entire sample as well. Countries located in proximity with Russia and Ukraine have significant negative abnormal returns over different event windows because those areas are significantly affected by the war and the level of geopolitical risk increases dramatically. Also, countries with strong dependency on Russian oil and natural gas showed significant negative abnormal returns over different event windows (Czech Republic, Finland, Poland). The event day and T-3 showed the most negative Abnormal Returns. Three days prior to the declaration of the war, was the day that Vladimir Putin announced that the Russian government would recognize the Ukrainian separatist regions of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent. One day after the event the representative of the Ukrainian President Zelensky announced that Ukraine is ready to talk about ceasefire and peace. The markets reacted positively in this announcement (positive average abnormal returns on the two days following the event). On a country wise analysis, all countries examined in the analysis reacted negatively post- event days, except from France and Spain. Also, Czech Republic, Finland, Greece and Poland showed the highest negative average abnormal returns on the event day. Excluding Greece, we see that the other countries were in proximity with the conflict zone. On the other hand, all countries and especially Greece are strongly dependent on the Russian oil and natural gas.
Λέξη κλειδί :Απόδοση μετοχών
Μελέτη γεγονότος
Εταιρείες ενέργειας
Στατιστικός έλεγχος
Μη κανονικές αποδόσεις
Stock returns
Event study
Energy companies
Abnormal returns
Διαθέσιμο από :2023-03-11 04:31:13
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-11 04:31:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Natsis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf