ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Analysis of determinants of stock performance: the case of shipping firms
Εναλλακτικός τίτλος :Καθοριστικοί παράγοντες τιμής μετοχής: η υπόθεση των ναυτιλιακών εταιρειών
Δημιουργός :Ζουμπουρλής, Σπυρίδων
Αλβέρτης, Φραγκίσκος
Zoumpourlis, Spyridon
Alvertis, Fragkiskos
Συντελεστής :Agoraki, Maria-Eleni (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Ion (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10011
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τους κύριους μοχλούς της απόδοσης των τιμών μετοχής εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών. Αυτοί οι παράγοντες αναλύονται σε μεταβλητές που αφορούν συγκεκριμένους δείκτες επιχειρήσεων, μακροοικονομικές μεταβλητές και παράγοντες που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο. Η μελέτη χρησιμοποιεί ένα δείγμα 75 εταιρειών που είναι εισηγμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την περίοδο 1990 έως 2020. Ενώ οι εταιρείες αυτές είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ, έχουν την έδρα τους σε 11 διαφορετικές χώρες, γεγονός που επιτρέπει διατομεακές συγκρίσεις. Η έρευνα αυτή χρησιμοποιεί τις μεθόδους της πολλαπλής γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης, ιδιαίτερα της ανάλυσης παλινδρόμησης πάνελ για την επίτευξη του σκοπού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι κύριοι παράγοντες πρόβλεψης των αποδόσεων των μετοχών των ναυτιλιακών εταιρειών είναι το ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς, η απόδοση των μετοχών αξίας, η απόδοση των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης, η οικονομική ανάπτυξη και η υλικότητα των περιουσιακών στοιχείων. Μεταξύ αυτών των σημαντικών προγνωστικών παραγόντων, μόνο η υλική αξία περιουσιακών στοιχείων έχει αρνητική επίδραση στις αποδόσεις των μετοχών, υπονοώντας ότι οι επενδυτές προτιμούν ναυτιλιακές εταιρείες μικρότερης έντασης κεφαλαίου
The purpose of this dissertation is to examine the main drivers of the performance of stocks of shipping companies. These drivers are broken down into firm-specific variables, macroeconomic variables and industry-specific factors. The study uses a sample of 75 companies listed in the United States for the period from 1990 to 2020. While the companies have listings in the US, they are headquartered in 11 different jurisdictions, which allows for cross-sectional comparisons. The research uses the methods of multiple linear regression analysis, particularly panel regression analysis in order to attain the aim and objectives. The findings show that the main predictors of stock returns of shipping companies are the market risk premium, value stock performance, small cap stock performance, economic growth and asset tangibility. Among these significant predictors, only asset tangibility produces a negative effect on stock returns implying that investors favour less capital-intensive shipping companies.
Λέξη κλειδί :Οικονομικά
Ναυτιλία
Μετοχές
Finance
Shipping
Stocks
Διαθέσιμο από :2023-02-03 12:59:51
Ημερομηνία έκδοσης :30-12-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-02-03 12:59:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zoumpourlis_Alvertis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf

Alvertis_Zoumpourlis_2022.zip