ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Decentralized identifiers for the Internet of Things
Εναλλακτικός τίτλος :Αποκεντρωμένα αναγνωριστικά για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Δημιουργός :Μπετχαβάς, Κωνσταντίνος
Betchavas, Konstantinos
Συντελεστής :Xylomenos, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Polyzos, George (Εξεταστής)
Gkritzalis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9979
Περίληψη :Αυτή η εργασία εξετάζει τη χρήση Αποκεντρωμένων Αναγνωριστικών (DIDs) στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Συγκεκριμένα εξετάζουμε την χρήση τους για αυθεντικοποίηση δεδομένων που λαμβάνουμε από συσκευές. Στην καθημερινή μας ζωή βασιζόμαστε σε αναγνωριστικά, όπως διευθύνσεις email και ονόματα χρήστη, τα οποία εκδίδονται και ελέγχονται από εξωτερικές αρχές και δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Το Αποκεντρωμένο Αναγνωριστικό (DID) είναι ένας νέος τύπος αναγνωριστικού που επιτρέπει επαληθεύσιμες, αποκεντρωμένες ψηφιακές ταυτότητες, που μας δίνει πίσω τον έλεγχο στην ταυτότητά μας, καταργώντας την ανάγκη για μια συγκεντρωτική εξωτερική αρχή. Τα DIDs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από συσκευές που αποτελούν μέρος του Διαδίκτυου των Πραγμάτων. Τα DIDs χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές ασφαλείας, με πιο σημαντική την αυθεντικοποίηση.Στην εργασία μας χρησιμοποιήσαμε μία μέθοδο δημιουργίας DIDs, τη μέθοδο did:self, που δημιουργήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικά για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Οι ιδιοκτήτες των did:self DIDs είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και τη διάδοση των εγγράφων DID από μόνοι τους. Το RIOT είναι ένα λειτουργικό σύστημα, που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους προγραμματιστές και είναι αρκετά ελαφρύ ώστε να μπορεί να εκτελεστεί σε πολύ απλές συσκευές. Το χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση DIDs με τη μέθοδο did:self.Η εργασία μας δείχνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Αποκεντρωμένα Αναγνωριστικά, τα οποία δημιουργούνται και κοινοποιούνται από τις συσκευές στο IoT. Από το λειτουργικό σύστημα RIOT χρησιμοποιούνται διάφορες βιβλιοθήκες, που μας βοηθούν να εφαρμόσουμε τη μέθοδο did:self, γραμμένη σε γλώσσα προγραμματισμού C,στις συσκευές.
This thesis examines the use of Decentralized Identifiers (DIDs) in the Internet of Things. In particular we are examining their use for authenticating the data that we receive from devices. In our daily lives we rely on identifiers, such as email addresses and usernames, which are issued and controlled by external authorities and are not under our control. A Decentralized Identifier (DID) is a new type of identifier that enables verifiable, decentralized digital identities, giving us back control over our identity by removing the need for a centralized external authority. DIDs can also be used by devices that are part of the Internet of Things. DIDs are used in various security applications, the most important being authentication.In our work we used a method of generating DIDs, the did:self method, created at the Athens University of Economics and Business, specifically for the Internet of Things. Owners of did:self DIDs are responsible for creating and propagating DID documents themselves.RIOT is an operating system, built specifically to support the Internet of Things. It offers many advantages to developers and is lightweight enough to run on very simple devices. We use it to implement DIDs with the did:self method.Our work shows that we can use Decentralized Identifiers, which are generated and shared by the devices in the IoT. Various libraries are used by the RIOT OS, which help us implement the did:self method, written in C programming language, on the devices. As part of our work we ported additional libraries and code to RIOT so that we can create and verify decentralized IDs based on the did:self method.
Λέξη κλειδί :Αποκεντρωμένα αναγνωριστικά
Πρωτόκολλο Περιορισμένης Εφαρμογής
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
RIOT (λειτουργικό σύστημα)
C (γλώσσα προγραμματισμού)
Decentralized Identifier (DID)
Constrained Application Protocol (CoAP)
Internet of Things (IoT)
RIOT (operating system)
C (programming language)
Διαθέσιμο από :2023-01-11 14:00:27
Ημερομηνία έκδοσης :29-12-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-01-11 14:00:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Betchavas_2023.pdf

Τύπος: application/pdf