ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Cloud data centers and software development and operation
Εναλλακτικός τίτλος :Κέντρα δεδομένων στο νέφος και ανάπτυξη λογισμικού και λειτουργία
Δημιουργός :Ιωακείμ, Όλγα
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαφείρης, Βασίλης (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9611
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι η τελική εργασία του μεταπτυχιακού προγράμματος μερικής απασχόλησης στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να προσδιορίσει τις δυνατότητες και τα όρια των κέντρων δεδομένων cloud όσον αφορά την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους. Το κύριο ερώτημα το οποίο προσπαθεί να απαντήσει αυτή η διπλωματική εργασία είναι εάν αυτή η τεχνολογία θα πρέπει να υιοθετηθεί ευρέως από τις επιχειρήσεις.Αρχικά, αναφέρεται η ανάγκη χρήσης του υπολογιστικού νέφους και τα διαφορετικά διαθέσιμα μοντέλα και υπηρεσίες που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών cloud. Δεύτερον, υπάρχει μια σύντομη περιγραφή των κορυφαίων παρόχων υπηρεσιών cloud. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα προνόμια της ανάπτυξης και λειτουργίας λογισμικού στο cloud, καθώς επίσης και ορισμένα ανοιχτά ζητήματα που μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας. Ακόμα, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας παρέχεται μια ανάλυση των ζητημάτων διαλειτουργικότητας και μεταφερσιμότητας μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών cloud, καθώς και των πολιτικών τιμολόγησης που προσφέρονται από τους παρόχους αυτούς. Τέλος, καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα με βάση την παραπάνω ανάλυση και απαντάμε στο βασικό ερώτημα της διπλωματικής εργασίας.
This thesis is the final project of the part time masters's degree on Information Systems Development and Security of the Athens University of Economics and Business. The scope of this thesis is to identify the capabilities and limits of cloud data centers in terms of development and operations. The main question that this thesis tries to answer is whether this technology should be widely adopted by businesses. Firstly, the need for cloud computing and the different available models and services provided by cloud service providers are mentioned. Secondly, there is a brief description of the leading cloud service providers. Continuously, we discuss the privileges of software development and operation in the cloud and, also, some open issues that can create barriers in the adoption of cloud technology. Most importantly, this thesis provides an analysis of the interoperability and portability issues between different cloud service providers and the pricing policies offered in the cloud. Finally, we reach some conclusions based on the above analysis and answer the main question of the thesis.
Λέξη κλειδί :Κέντρα δεδομένων
Ανάπτυξη λογισμικού
Διαλειτουργικότητα
Cloud data center
Software development
Interoperability
Διαθέσιμο από :2022-09-04 17:22:50
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-09-04 17:22:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ioakeim_2022.pdf

Τύπος: application/pdf